среда, 28 мая 2014 г.

Атрыманне забраніраваных на заработную плату грашовых сродкаў / Получение забронированных на заработную плату денежных средств / Getting booked funds for wageУстаноўлена, што  не раней тэрміну выплаты заработнай платы ў разліку за месяц суб'ект прадпрымальніцкай дзейнасці можа атрымліваць (пералічваць) грашовыя сродкі на заработную плату ў межах устаноўленага мінімуму. 

Даведачна. Суб'ект прадпрымальніцкай дзейнасці незалежна ад наяўнасці разліковых дакументаў у картатэцы пачынаючы з дня надыходу тэрміну выплаты заработнай платы можа ў межах грашовых сродкаў для плацяжоў у лік неадкладных патрэб атрымаць наяўнымі (пералічыць) з бягучага рахунку суму заработнай платы. 

Такім чынам, устаноўлена, што згаданую суму заработнай платы арганізацыя мае права пералічваць толькі пасля, ўстаноўленага ў адпаведным парадку, дня выплаты заработнай платы у разліку за месяц. 

Даведачна. Суб'ект прадпрымальніцкай дзейнасці прадстаўляе ў абслуговы яго банк распараджэнне на браніраванне грашовых сродкаў на заработную плату ў межах устаноўленага мінімуму, у якім паказваюцца, у тым ліку, тэрмін выплаты заработнай платы ў разліку за месяц паводле калектыўнай дамовы (пагаднення), працоўнаму дагавору (кантракту), іншаму дакументу. Установлено, что не ранее срока выплаты заработной платы в расчете за месяц субъект предпринимательской  деятельности может получать (перечислять) денежные  средства  на заработную  плату  в  пределах установленного  минимума. 

Справочно. Субъект  предпринимательской  деятельности  независимо   от наличия  расчетных документов в картотеке начиная со дня наступления срока выплаты заработной платы может в пределах денежных средств для платежей  в  счет неотложных нужд получить наличными (перечислить) с текущего  счета  сумму  заработной  платы. 

Таким образом, установлено, что упомянутую сумму заработной платы организация имеет право перечислять только после, установленного в соответствующем порядке, дня выплаты заработной платы в расчете за месяц. 

Справочно. Субъект  предпринимательской  деятельности представляет в обслуживающий его банк распоряжение на бронирование денежных средств на  заработную  плату  в пределах установленного минимума, в котором указываются, в том числе, срок выплаты  заработной платы  в  расчете  за  месяц согласно коллективному договору (соглашению), трудовому договору (контракту), иному документу. It has established  that  not earlier than the date of payment of wages for the month a business entity may receive (transfer) funds for salaries from the specified minimum. 

Reference. A business entity, regardless of availability of settlement documents in the files, starting from the day of date of payment of wages can, within funds for payments on account of the urgent needs,  get cash (transfer) from the current account the sum of wages. 

Thus, it has established that  the said amount of wages organization has the right to transfer only after, installed in the appropriate order, a pay day only in sum for mounth.  

Reference. Business entity present in its bank  order for reservation of funds for wages within the specified minimum, in which specified, including the dates of payment of wages for month in accordance with the collective agreement (contract), labor agreement (contract), another document.