четверг, 8 мая 2014 г.

Атэстацыя кіраўнікоў, спецыялістаў арганізацый і індывідуальных прадпрымальнікаў, якія ажыццяўляюць дзейнасць у галіне архітэктурнай, горадабудаўнічай, будаўнічай дзейнасці / Аттестация руководителей, специалистов организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в области архитектурной, градостроительной, строительной деятельностиУсталяваны пералік падлягаючых атэстацыі кіраўнікоў, спецыялістаў арганізацый і індывідуальных прадпрымальнікаў, якія ажыццяўляюць дзейнасць у галіне архітэктурнай, горадабудаўнічай, будаўнічай дзейнасці, выкананне работ па абследаванню будынкаў і збудаванняў, крытэрыі іх допуску да атэстацыі па яе спецыялізацыях. 

Вызначана, што кваліфікацыйны экзамен складаецца з: 
- камп'ютэрнага тэсціравання і гутаркі для кіраўнікоў і спецыялістаў арганізацый і індывідуальных прадпрымальнікаў, якія ажыццяўляюць дзейнасць у галіне архітэктурнай, горадабудаўнічай, будаўнічай дзейнасці, выкананне работ па абследаванню будынкаў і збудаванняў (далей - кіраўнікі, спецыялісты), якія прэтэндуюць на атрыманне кваліфікацыйных атэстатаў па спецыялізацыі атэстацыі «спецыяліст па абследаванню будынкаў і збудаванняў (будаўнічыя канструкцыі)», «галоўны геадэзіст», «вядучы геадэзіст (геадэзіст)»; 
- камп'ютэрнага тэсціравання для кіраўнікоў, спецыялістаў прэтэндуюць на атрыманне кваліфікацыйных атэстатаў па іншых спецыялізацыях атэстацыі. Установлен перечень подлежащих аттестации руководителей, специалистов организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в области архитектурной, градостроительной, строительной деятельности, выполнение работ по обследованию зданий и сооружений, критерии их допуска к аттестации по ее специализациям.

Определено, что квалификационный экзамен состоит из: 
- компьютерного тестирования и собеседования для руководителей и специалистов организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в области архитектурной, градостроительной, строительной деятельности, выполнение работ по обследованию зданий и сооружений (далее – руководители, специалисты), претендующих на получение квалификационных аттестатов по специализации аттестации «специалист по обследованию зданий и сооружений (строительные конструкции)», «главный геодезист», «ведущий геодезист (геодезист);
- компьютерного тестирования для руководителей, специалистов претендующих на получение квалификационных аттестатов по другим специализациям аттестации.