среда, 14 мая 2014 г.

Новыя палажэнні звязаныя з ажыццяўленнем палявання / Новые положения связанные с осуществлением охотыЗацверджаны: 
- Палажэнне аб парадку надгляду рэчаў, транспартных сродкаў, прадукцыі і прылад палявання; 
- Палажэнне аб парадку і ўмовах рэалізацыі паляўнічых пуцёвак праз спецыялізаваную інфармацыйную сістэму ў глабальнай кампутарнай сеткі  Інтэрнэт, а таксама патрабаванні да іх форме і запаўненні;
- Палажэнне аб парадку правядзення паляўніцтваўпарадкавання.

Першым з названых Палажэнняў вызначаецца парадак правядзення надгляду рэчаў, прадукцыі і прылад палявання, транспартных сродкаў службовымі асобамі карыстальніка паляўнічых угоддзяў (егера, паляўніцтвазнаўцы, інжынеры па паляўнічай гаспадарцы, кіраўнік і намеснікі кіраўніка карыстальніка паляўнічых угоддзяў), яго вышэйстаячых арганізацый, якія ажыццяўляюць ахову паляўнічых жывёл у арандаваных або прадстаўленых у бязвыплатнае карыстанне паляўнічых угоддзях.

Трэцім Палажэннем вызначаюцца парадак і тэрміны правядзення паляўніцтваўпарадкавання, распрацоўкі і зацвярджэння охотоустроительной дакументацыі.

У сувязі з зацвярджэннем названых Палажэнняў таксама ўстаноўлена, што праекты паляўніцтваўпарадкавання, распрацаваныя і зацверджаныя да ўступлення ў сілу пастановы, якім зацверджаны названыя Палажэння, дзейнічаюць да заканчэння тэрміну, на які яны зацверджаны.

Таксама ў сувязі з гэтым ўстаноўлена, што біёлага-эканамічныя абгрунтаванні паляўнічых угоддзяў, распрацаваныя і ўзгодненыя да ўступлення ў сілу пастановы, якім зацверджаны названыя Палажэння, дзейнічаюць да заканчэння тэрміну, на які яны ўзгодненыя.

Пастанова, якім зацверджаны названыя Палажэння уступае ў сілу з 26 чэрвеня 2014 г.
Утверждены:
- Положение о порядке досмотра вещей, транспортных средств, продукции и орудий охоты;
- Положение о порядке и условиях реализации охотничьих путевок через специализированную информационную систему в глобальной компьютерной сети Интернет, а также требованиях к их форме и заполнению;
- Положение о порядке проведения охотоустройства. 

Первым из указанных Положений определяется порядок проведения досмотра вещей, продукции и орудий охоты, транспортных средств должностными лицами пользователя охотничьих угодий (егеря, охотоведы, инженеры по охотничьему хозяйству, руководитель и заместители руководителя пользователя охотничьих угодий), его вышестоящих организаций, осуществляющими охрану охотничьих животных в арендуемых или предоставленных в безвозмездное пользование охотничьих угодьях. 

Третьим Положением определяются порядок и сроки проведения охотоустройства, разработки и утверждения охотоустроительной документации. 

В связи с утверждением указанных Положений также установлено, что проекты охотоустройства, разработанные и утвержденные до вступления в силу постановления, которым утверждены названные Положения, действуют до истечения срока, на который они утверждены. 

Также в связи с этим установлено, что биолого-экономические обоснования охотничьих угодий, разработанные и согласованные до вступления в силу  постановления, которым утверждены указанные Положения, действуют до истечения срока, на который они согласованы.

Постановление, которым утверждены указанные Положения вступает в силу с 26 июня 2014 г.