четверг, 22 мая 2014 г.

Абавязак забяспечыць наяўнасць дакументаў, якія пацвярджаюць набыццё тавараў / Обязанность обеспечить наличие документов, подтверждающих приобретение товаровУстаноўлена, што індывідуальныя прадпрымальнікі, якія выплачваюць адзіны падатак з індывідуальных прадпрымальнікаў і іншых фізічных асоб (далей - адзіны падатак) пры ажыццяўленні рознічнага гандлю таварамі, аднесенымі да таварных груп, названых у падпункце 1.1 пункта 1 артыкула 296 Падатковага кодэкса Рэспублікі Беларусь, абавязаны забяспечыць наяўнасць дакументаў, якія пацвярджаюць набыццё (паступленне) такіх тавараў, у месцах іх захоўвання, рэалізацыі і пры іх перавозцы (транспарціроўцы).

Даведачна. Падпункт 1.1 пункта 1 артыкула 296 Падатковага кодэкса Рэспублікі Беларусь уключае наступныя групы тавараў:

-хлеб і хлебабулачныя вырабы, малако і малочная прадукцыя; 
-бульба, гародніна, плады, ягады, кавуны, дыні, вінаград; 
-іншыя харчовыя тавары (за выключэннем піва, піўнога кактэйлю, алкагольных напояў);
- адзенне з натуральнай скуры (паліто, паўпаліто, курткі, блэйзеры, жакеты, камізэлькі, пінжакі, плашчы, касцюмы), дываны і дывановыя вырабы, складаныя бытавыя электратавары (за выключэннем электрохолодільникаў бытавых і маразільнікаў, машын пральных бытавых), тэлерадыётаварамі (акрамя тэлевізійных прымачоў каляровага і чорна-белага малюнка, касет усіх відаў, кампакт-дыскаў, элементаў сілкавання, запасных частак і прылад да гэтых тавараў, прылад бесправаднога кіравання);
-автомототранспортных сродкі; 
-творы жывапісу, графікі, скульптуры, прадметы народных промыслаў; 
-друкаваныя выданні (за выключэннем газет і часопісаў); 
-будаўнічыя матэрыялы, мыйныя, якія чысцяць і паліруюць сродкі, парфумерныя, касметычныя тавары;
-іншыя нехарчовыя тавары (за выключэннем каштоўных металаў і каштоўных камянёў і вырабаў з іх, спецыфічных тавараў, тытунёвых вырабаў, нафтапрадуктаў праз аўтазаправачныя станцыі, каштоўных папер, газет і часопісаў, усіх відаў вырабаў з натуральнага футра, мэблі, электрохолодільникаў бытавых і маразільнікаў, машын пральных бытавых, тэлевізійных прымачоў каляровага і чорна-белага малюнка, кампутараў бытавых персанальных, ноўтбукаў, іх састаўных частак і вузлоў, мабільных тэлефонаў, запасных частак да аўтамабіляў).

Дакументамі, якія пацвярджаюць набыццё тавараў на тэрыторыі дзяржаў - членаў Мытнага саюза за наяўны разлік індывідуальнымі прадпрымальнікамі, якія выплачваюць адзіны падатак, з'яўляюцца першасныя ўліковыя дакументы, прадугледжаныя заканадаўствам дзяржавы, на тэрыторыі якой набыты тавары, з дадаткам да іх касавых (таварных) чэкаў, квітанцый або іншых дакументаў, якія пацвярджаюць аплату тавараў, а таксама рахункаў-фактур, калі іх афармленне прадугледжана заканадаўствам дзяржавы - члена Мытнага саюза, на тэрыторыі якога набыты тавары.

Ўказаны парадак уступае ў сілу з 1 ліпеня 2014.  У дачыненні да  нерэалізаваных тавараў, якія засталіся на складах прадугледжан пераходны перыяд да 1 сакавіка 2015 года.
Установлено, что индивидуальные предприниматели, уплачивающие единый налог с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц (далее – единый налог) при осуществлении розничной торговли товарами, отнесенными к товарным группам, указанным в подпункте 1.1 пункта 1 статьи 296 Налогового кодекса Республики Беларусь, обязаны обеспечить наличие документов, подтверждающих приобретение (поступление) таких товаров, в местах их хранения, реализации и при их перевозке (транспортировке).

Справочно. Подпункт 1.1 пункта 1 статьи 296 Налогового кодекса Республики Беларусь включает следующие группы товаров: 

-хлеб и хлебобулочные изделия, молоко и молочная продукция;
-картофель, овощи, плоды, ягоды, арбузы, дыни, виноград;
-иные продовольственные товары (за исключением пива, пивного коктейля, алкогольных напитков);
-одежда из натуральной кожи (пальто, полупальто, куртки, блейзеры, жакеты, жилеты, пиджаки, плащи, костюмы), ковры и ковровые изделия, сложные бытовые электротовары (за исключением электрохолодильников бытовых и морозильников, машин стиральных бытовых), телерадиотовары (кроме телевизионных приемников цветного и черно-белого изображения, кассет всех видов, компакт-дисков, элементов питания, запасных частей и принадлежностей к этим товарам, устройств беспроводного управления);
-автомототранспортные средства;
-произведения живописи, графики, скульптуры, предметы народных промыслов;
-печатные издания (за исключением газет и журналов);
-строительные материалы, моющие, чистящие и полирующие средства, парфюмерные, косметические товары;
-иные непродовольственные товары (за исключением драгоценных металлов и драгоценных камней и изделий из них, специфических товаров, табачных изделий, нефтепродуктов через автозаправочные станции, ценных бумаг, газет и журналов, всех видов изделий из натурального меха, мебели, электрохолодильников бытовых и морозильников, машин стиральных бытовых, телевизионных приемников цветного и черно-белого изображения, компьютеров бытовых персональных, ноутбуков, их составных частей и узлов, мобильных телефонов, запасных частей к автомобилям). 

Документами, подтверждающими приобретение товаров на территории государств – членов Таможенного союза за наличный расчет индивидуальными предпринимателями, уплачивающими единый налог, являются первичные учетные документы, предусмотренные законодательством государства, на территории которого приобретены товары, с приложением к ним кассовых (товарных) чеков, квитанций или других документов, подтверждающих оплату товаров, а также счетов-фактур, если их оформление предусмотрено законодательством государства – члена Таможенного союза, на территории которого приобретены товары.

Указанный порядок вступает в силу с  1 июля 2014 г. В отношении нереализованных товаров, оставшихся на складах предусмотрен переходный период до 1 марта 2015 года.