четверг, 29 мая 2014 г.

Акрэдытацыя на права вядзення рыбалоўнай гаспадаркі / Аккредитация на право ведения рыболовного хозяйства / Accreditation to conduct fishing activities
Зацверджана Палажэнне аб парадку акрэдытацыі на права вядзення рыбалоўнай гаспадаркі.

Дадзеным Палажэннем вызначана, што акрэдытацыя - дзейнасць дзяржаўных органаў па ўсталяванні адпаведнасці вядзення рыбалоўнай гаспадаркі арандатарамі рыбалоўных угоддзяў патрабаванням дадзенага Палажэння i iншых актаў заканадаўства аб ахове і выкарыстанні жывёльнага свету.

Палаженнем:
- вызначаны дзяржаўныя органы, якія ажыццяўляюць акрэдытацыю;
- вызначаны дакументы для звароту па акрэдытацыю;
- вызначаны агульныя палажэнні аб фарміраванні камісіі па акрэдытацыі, парадку правядзення пасяджэння камісіі, парадку прыняцця рашэння камісіяй;
- устаноўлены падставы адмовы ў акрэдытацыі;
- вызначаны агульны парадак дзеянняў арандатара рыбалоўных угоддзяў у выпадку змены яго назвы альбо месца знаходжання.

Устаноўлена, што акрэдытацыя лічыцца ануляванай ў выпадках:
- скасавання дамовы арэнды рыбалоўных угоддзяў;
- спынення дзеяння дамовы арэнды рыбалоўных угоддзяў.


Утверждено Положение о порядке аккредитации на право ведения рыболовного хозяйства.

Данным Положением определено, что аккредитация – деятельность государственных органов по установлению соответствия ведения рыболовного хозяйства арендаторами рыболовных угодий требованиям данного Положения и иных актов законодательства об охране и использовании животного мира.

Положением:
- определены государственные органы, которые осуществляют аккредитацию;
- определены документы для обращения за аккредитацией;
- определены общие положения о формировании комиссии по аккредитации, порядке проведения заседания комиссии, порядке принятия решения комиссией;
- установлены основания отказа в аккредитации; 
- определен общий порядок действий арендатора рыболовных угодий в случае изменения его наименования либо места нахождения. 

Установлено, что аккредитация считается аннулированной в случаях: 
- расторжения договора аренды рыболовных угодий; 
- прекращения действия договора аренды рыболовных угодий.The Regulations on the accreditation to conduct fishing activities has approved.

The Regulations determines that the accreditation is the activity of state bodies to verify the compliance of fishery management of fishing grounds tenants. The compliance exercises to meet of the requirements of the Regulation and other legislation on the protection and use of wildlife.

Regulations:
- defines the public authorities, which will carry out the accreditation;
- identifies documents to apply for the accreditation;
- defines the general provisions of the formation of the commission on the accreditation, procedure of the commission  meeting, the commission decision procedure;
- sets the grounds for refusal in the accreditation;
- identifies the general procedure for a tenant of fishing grounds in the case of change of its name or location.

The Regulation sets that accreditation is considered as canceled in the following cases:
- termination of the lease of fishing grounds;
- expiration of the lease of fishing grounds.