среда, 28 мая 2014 г.

Прадстаўленне электронных дакументаў па атэстацыі рабочых месцаў па ўмовах працы / Представление электронных документов по аттестации рабочих мест по условиям труда /Submission of electronic documents for the certification of workplaces on working conditionsУстаноўлена, што па атэстацыі рабочых месцаў па ўмовах працы, што дзейнічае па стане на 1 студзеня 2009 г у упраўленнi (аддзелы) дзяржаўнай экспертызы ўмоў працы камітэтаў па працы, занятасцi i сацыяльнай абароне абласных і Мінскага гарадскога выканаўчых камітэтаў наймальнікамі прадстаўляюць ў электронным выглядзе дакументы, якія пазначаны ў ніжэй прыведзеннай пастанове Міністэрства працы і сацыяльнай абароны Рэспублікі Беларусь. 

Дадзеных Пастановай ўстаноўлена, што дакументы па атэстацыі, якія прадстаўляюцца наймальнікамі ў выглядзе электронных дакументаў, павінны:
- быць падпісаны электронным лічбавым подпісам і адпавядаць патрабаванням Закона Рэспублікі Беларусь ад 28 снежня 2009 года "Аб электронным дакуменце і электронным лічбавым подпісы»; 
- змяшчаць звесткі і рэквізіты, прадугледжаныя Інструкцыяй па ацэнцы ўмоў працы пры атэстацыі рабочых месцаў па ўмовах працы і прадастаўлення кампенсацый па яе выніках, зацверджанай пастановай Міністэрства працы і сацыяльнай абароны Рэспублікі Беларусь ад 22 лютага 2008 г. № 35,  за выключэннем пячатак, штампаў і подпісаў упаўнаважаных асоб.Установлено, что по аттестации рабочих мест по условиям труда, действующей по состоянию на 1 января 2009 г в управления (отделы) государственной экспертизы условий труда комитетов по труду, занятости и социальной защите областных и Минского городского исполнительных комитетов нанимателями предоставляются в электронном виде документы, которые указаны в ниже приведенном постановлении Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь. 

Данным Постановлением установлено, что документы по аттестации, представляемые нанимателями в виде электронных документов, должны:
- быть подписаны электронной цифровой подписью и соответствовать требованиям Закона Республики Беларусь от 28 декабря 2009 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи»; 
- содержать сведения и реквизиты, предусмотренные Инструкцией по оценке условий труда при аттестации рабочих мест по условиям труда и предоставлению компенсаций по ее результатам, утвержденной постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 22 февраля 2008 г. № 35, за исключением печатей, штампов и подписей уполномоченных лиц. 


It has established that  in regard to the certification of workplaces on working conditions that valid from January 1, 2009 in the departments of state examination of working conditions of the committees on labor, employment and social protection of regional and Minsk city executive committee employers should  provide in electronic form documents which are listed in the decision of the Ministry of Labor and Social Protection of the Republic of Belarus that following above. 

The Resolution established that the certification documents that are submitted by employers in the form of electronic documents, should: 
- be signed by electronic signature and meet the requirements of the Act of 28 December 2009 "On Electronic Document and Digital Signature"; 
- contain information and details provided in the Regulations on assessment of working conditions for certification of workplaces on working conditions and compensation based on its results, approved by the Ministry of Labour and Social Protection of the Republic of Belarus on oFebruary 22, 2008 № 35, with the exception of seals and signatures of authorized persons.