среда, 7 мая 2014 г.

Правы валодання і карыстання адмысловымі жылымі памяшканнямі ў дзіцячых дамах сямейнага тыпу / Права владения и пользования специальными жилыми помещениями в детских домах семейного типаУстаноўлена, што права валодання і карыстання адмысловымі жылымі памяшканнямі ўзнікае ў дзіцячых дамах сямейнага тыпу, дзіцячых інтэрнатных установах, за выключэннем спецыяльных вучэбна-выхаваўчых і спецыяльных лячэбна-выхаваўчых устаноў, - на падставе рашэння мясцовага выканаўчага і распарадчага органа.

Таксама ўстаноўлена, што спецыяльныя жылыя памяшканнi ў дзіцячых дамах сямейнага тыпу, дзіцячых інтэрнатных установах прадастаўляюцца грамадзянам структурнымі падраздзяленнямі адукацыі, спорту і турызму мясцовых выканаўчых і распарадчых органаў.

Удакладнена, што прадастаўленне бацькам-выхавальнікам дзіцячых дамоў сямейнага тыпу правы валодання і карыстання адмысловымі жылымі памяшканнямі ў такіх дамах ажыццяўляецца на падставе рашэння мясцовага выканаўчага і распарадчага органа, які прыняў рашэнне аб стварэнні дзіцячага дома сямейнага тыпу.

Даведачна. Дзіцячы дом сямейнага тыпу - сям'я, якая прыняла на выхаванне ад пяці да дзесяці дзяцей-сірот і (або) дзяцей, якія засталіся без апекі бацькоў, у рамках якой сямейная пара або асобныя грамадзяне  выконваюць абавязкі па выхаванню дзяцей на падставе дагавора аб умовах выхавання і ўтрымання дзяцей і працоўнага дагавора.Установлено, что право владения и пользования специальными жилыми помещениями возникает в детских домах семейного типа, детских интернатных учреждениях, за исключением специальных учебно-воспитательных и специальных лечебно-воспитательных учреждений, – на основании решения местного исполнительного и распорядительного органа.

Также установлено,что специальные жилые помещения в детских домах семейного типа, детских интернатных учреждениях предоставляются гражданам структурными подразделениями образования, спорта и туризма местных исполнительных и распорядительных органов.

Уточнено, что предоставление родителям-воспитателям детских домов семейного типа права владения и пользования специальными жилыми помещениями в таких домах осуществляется на основании решения местного исполнительного и распорядительного органа, принявшего решение о создании детского дома семейного типа.

Справочно. Детский дом семейного типа – семья, принявшая на воспитание от пяти до десяти детей-сирот и (или) детей, оставшихся без попечения родителей в рамках которой супруги или отдельные граждане  выполняют обязанности по воспитанию детей на основании договора об условиях воспитания и содержания детей и трудового договора.