среда, 7 мая 2014 г.

Жыллё для работнікаў якія прыязджаюць у зоны радыеактыўнага забруджвання / Жилье для работников приезжающих в зоны радиоактивного загрязненияУстаноўлена, што Брэсцкаму, Гомельскаму і Магілёўскаму аблвыканкамам, установам, арганізацыям і прадпрыемствам варта забяспечваць работнікаў, якія прыбываюць на працу па кантракце, названых у пунктах 1 і 1-2 пастановы Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 30 лістапада 1998 г. № 1842 на перыяд працы па кантракце не «добраўпарадкаванымі службовымі жылымі памяшканнямі", а «жылымі памяшканнямі камерцыйнага выкарыстання".

Нагадаем, што паказаная пастанова Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь прынята ў мэтах прыцягнення да працы і замацавання педагагічных, медыцынскіх, фармацэўтычных работнікаў, работнікаў культуры і мастацтва, у тым ліку кіраўнікоў гэтых работнікаў, спецыялістаў і кіраўнікоў спецыялізаваных вучэбна-спартыўных устаноў, спецыялістаў сельскай і жыллёва-камунальнай гаспадаркі, работнікаў і спецыялістаў сістэмы спажывецкай кааперацыі ў раёнах, якія падвергліся радыеактыўнаму забруджванню ў выніку аварыі на Чарнобыльскай АЭС. 

Згодна з Жыллёваму кодэксу Рэспублікі Беларусь жылое памяшканне камерцыйнага выкарыстання - жылое памяшканне дзяржаўнага жыллёвага фонду, якое прадстаўляецца грамадзянам на ўмовах дагавора найму жылога памяшкання камерцыйнага выкарыстання дзяржаўнага жыллёвага фонду. Службовае жылое памяшканне - жылое памяшканне, прызначанае для пражывання грамадзян на перыяд захавання працоўных (службовых) адносін і якое прадстаўляецца ім на ўмовах дагавора найму службовага жылога памяшкання.Установлено, что  Брестскому,  Гомельскому   и  Могилевскому  облисполкомам, учреждениям, организациям и предприятиям следует обеспечивать прибывающих на работу по  контракту работников,  указанных  в  пунктах  1  и  1-2  постановления Совета Министров Республики Беларусь от 30 ноября 1998 г. № 1842  на период  работы  по контракту не "благоустроенными служебными жилыми помещениями", а  «жилыми помещениями коммерческого использования".  

Напомним, что указанное постановление Совета Министров Республики Беларусь принято в целях привлечения  к  работе  и  закрепления  педагогических, медицинских, фармацевтических  работников,  работников  культуры  и искусства,  включая руководителей этих  работников,  специалистов  и руководителей   специализированных   учебно-спортивных учреждений, специалистов сельского и жилищно-коммунального хозяйства,  работников и   специалистов   системы  потребительской  кооперации  в  районах, подвергшихся  радиоактивному  загрязнению  в  результате  аварии  на Чернобыльской АЭС.

Согласно Жилищному кодексу Республики Беларусь жилое помещение коммерческого использования – жилое помещение государственного жилищного фонда, предоставляемое гражданам на условиях договора найма жилого помещения коммерческого использования государственного жилищного фонда. Служебное жилое помещение – жилое помещение, предназначенное для проживания граждан на период сохранения трудовых (служебных) отношений и предоставляемое им на условиях договора найма служебного жилого помещения.