понедельник, 19 мая 2014 г.

Плата на развіццё інфраструктуры Нацыянальнага аэрапорта Мінск / Плата на развитие инфраструктуры Национального аэропорта МинскЎстаноўлена плата на развіццё інфраструктуры Нацыянальнага аэрапорта Мінск, якая па агульнаму правілу спаганяецца з пасажыраў,  якія ляцяць з гэтага аэрапорта. 

Сума платы залежыць ад узросту пасажыра.

12 гадоў і старэй ў памеры 5 долараў ЗША; 
ад 2 да 12 гадоў у памеры 2,5 даляра ЗША.


Не спаганяецца плата з пасажыраў, якія з'яўляюцца дзецьмі, якiя перавозяцца ў рамках рэалізацыі гуманітарных праграм (пры наяўнасці выдадзенага ва ўстаноўленым парадку дакумента, які пацвярджае гуманітарны характар ​​паездкі), а таксама з транзітных і трансферных пасажыраў.

Даведачна. Пад транзітнымі пасажырамі маюцца на ўвазе пасажыры, якія ў адпаведнасці з дамовай паветранай перавозкі перавозяцца далей тымі ж рэйсамі, якімі яны прыбылі ў Нацыянальны аэрапорт Мінск. 

Пад трансфернымі пасажырамі маюцца на ўвазе пасажыры, якія ў адпаведнасці з дамовай паветранай перавозкі прыбылі ў Нацыянальны аэрапорт Мінск адным рэйсам і працягваюць палёт іншым рэйсам таго ж або іншага перавозчыка.

Перавозчыкі пералічваюць рэспубліканскаму унітарнаму прадпрыемству «Нацыянальны аэрапорт Мінск» атрыманую плату на яго бягучы (разліковы) банкаўскі рахунак у далярах ЗША.

Аплата не прызнаецца аб'ектам падаткаабкладання падаткам на дабаўленую кошт, не ўключаецца ў падатковую базу падатку на прыбытак, базу для вылічэння іншых абавязковых плацяжоў у бюджэт, якiя бяруцца з прыбытку. 

Плата накіроўваецца на фінансаванне наступных мерапрыемстваў па развіцці інфраструктуры Нацыянальнага аэрапорта Мінск: 
-набыццё неабходных для ажыццяўлення вытворчай дзейнасці аб'ектаў асноўных сродкаў і (або) аб'ектаў незавершанага капітальнага будаўніцтва;
-капітальнае будаўніцтва ў форме новага будаўніцтва і (або) стварэнне аб'ектаў асноўных сродкаў;
-рэканструкцыю, мадэрнізацыю аб'ектаў асноўных сродкаў і (або) незавершанага будаўніцтва; 
-пагашэнне крэдытаў банкаў, пазык, выкарыстаных на мэты, названыя вышэй, і выплату працэнтаў па іх; 
-выплату лізінгавых плацяжоў і выкупнога кошту пры набыцці аб'ектаў асноўных сродкаў па дагаворах фінансавай арэнды (лізінгу).

У выпадку нямэтавага выкарыстання платы яе сума падлягае ўключэнню ў падатковую базу падатку на прыбытак, базу для вылічэння іншых абавязковых плацяжоў у бюджэт, якiя бяруцца з прыбытку, у тым падатковым (справаздачным) перыядзе, у якім плата выкарыстаная не па мэтавым прызначэнні.
Установлена плата на развитие инфраструктуры Национального аэропорта Минск, которая по общему правилу взимается с пассажиров, убывающих из этого аэропорта. 

Сумма платы зависит от возраста пассажира. 

12 лет и старше в размере 5 долларов США; 
от 2 до 12 лет в размере 2,5 доллара США. 

Не взимается плата с пассажиров, являющихся детьми, перевозимыми в рамках реализации гуманитарных программ (при наличии выданного в установленном порядке документа, подтверждающего гуманитарный характер поездки), а также с транзитных и трансферных пассажиров.

Справочно. Под транзитными пассажирами понимаются пассажиры, которые в соответствии с договором воздушной перевозки перевозятся далее теми же рейсами, которыми они прибыли в Национальный аэропорт Минск. 

 Под трансферными пассажирами понимаются пассажиры, которые в соответствии с договором воздушной перевозки прибыли в Национальный аэропорт Минск одним рейсом и продолжают полет другим рейсом того же или иного перевозчика. 

Перевозчики перечисляют республиканскому унитарному предприятию «Национальный аэропорт Минск» полученную плату на его текущий (расчетный) банковский счет в долларах США. 

Плата не признается объектом налогообложения налогом на добавленную стоимость, не включается в налоговую базу налога на прибыль, базу для исчисления иных обязательных платежей в бюджет, взимаемых из прибыли.

Плата направляется на финансирование следующих мероприятий по развитию инфраструктуры Национального аэропорта Минск: 
-приобретение необходимых для осуществления производственной деятельности объектов основных средств и (или) объектов незавершенного капитального строительства; 
-капитальное строительство в форме нового строительства и (или) создание объектов основных средств;
-реконструкцию, модернизацию объектов основных средств и (или) незавершенного строительства; 
-погашение кредитов банков, займов, использованных на цели, указанные выше, и уплату процентов по ним; 
-выплату лизинговых платежей и выкупной стоимости при приобретении объектов 
основных средств по договорам финансовой аренды (лизинга). 

В случае нецелевого использования платы ее сумма подлежит включению в налоговую базу налога на прибыль, базу для исчисления иных обязательных платежей в бюджет, взимаемых из прибыли, в том налоговом (отчетном) периоде, в котором плата использована не по целевому назначению.