вторник, 13 мая 2014 г.

Валютна-абменныя аперацыі з удзелам юрыдычных асоб і індывідуальных прадпрымальнікаў / Валютно-обменные операции с участием юридических лиц и индивидуальных предпринимателейУ Інструкцыю "Аб парадку здзяйснення валютна-абменных аперацый з удзелам юрыдычных асоб і індывідуальных прадпрымальнікаў " ўнесены некаторыя змены.

Выключано палажэнне аб тым, што тлумачэнні па парадку прымянення норм Інструкцыі могуць быць дадзеныя за подпісам намесніка Старшыні Праўлення Нацыянальнага банка, які накіроувае дзейнасць Галоўнага ўпраўлення валютнага рэгулявання і валютнага кантролю Нацыянальнага банка.

Перафразавана становішча з нагоды правядзення суб'ектамі валютных аперацый - рэзідэнтамі валютна-абменных аперацый на знешнім валютным рынку. У дадзеным становішчы ўжо будзе адсутнічаць паняцце "забараняецца", якое мае іншыя юрыдычныя наступствы чым тая фармулёўка, якая будзе дзейнічаць цяпер.

Дадзеная фармулёўка наступная. Суб'ектамі валютных аперацый - рэзідэнтамі валютна-абменныя аперацыі праводзяцца на ўнутраным валютным рынку, за выключэннем аперацый, якія здзяйсняюцца на знешнім валютным рынку на падставе дазволаў Нацыянальнага банка. 

Выключана, то што зваротная продаж замежнай валюты ажыццяўляецца па біржавым курсе, які склаўся на таргах у дзень ажыццяўлення зваротнай продажу. Адпаведная фармулёўка зараз выглядае наступным чынам. Дагавор паміж удзельнікамі валютна-абменнай аперацыі павінен змяшчаць згоду суб'екта валютных аперацый - рэзідэнта на ажыццяўленне зваротнай продажы замежнай валюты ў выпадку непрадстаўлення ў выконваючы банк заяўкі на продажу або плацежнага даручэння на пераклад з продажам нявыкарыстанага астатку замежнай валюты банку па курсе, устаноўленаму банкам, і (або) згоду на адваротны продаж замежнай валюты на біржавых таргах. 

Устаноўлена, што суб'ект валютных аперацый - рэзідэнт мае права купляць замежную валюту на ўнутраным валютным рынку Рэспублікі Беларусь для правядзення валютных аперацый не толькі звязаных з ажыццяўленнем разлікаў па здзелках, якiя прадугледжваюць атрыманне ад банкаў крэдытаў у замежнай валюце, а таксама выкананне абавязацельстваў у рамках дагавораў паручыцельства па такіх крэдытных дагаворах, но таксама  і для ажыццяўленне разлікаў з банкамі па здзелках, якiя прадугледжваюць адкрыццё акрэдытыва, выдачу банкаўскай гарантыі, фінансаванне пад уступку грашовага патрабавання (факторынг) у замежнай валюце і таксама  для выканання абавязацельстваў у рамках дагавораў паручыцельства па ўказаных здзелках.

Палажэнне аб праве на спецыяльныя рахункі выкладзена ў наступнай рэдакцыі. 

"Суб'ект валютных аперацый - рэзідэнт мае права адкрыць (мець) адзін спецыяльны рахунак у замежнай (ых) валюце (ах) у адным з банкаў. Дадзены спецыяльны рахунак адкрываецца ў тым банку, дзе адкрыты яго бягучы (разлiковы) банкаўскi рахунак (далей - бягучы (разліковы) рахунак) у замежнай валюце, альбо ў банку, дзе адкрыты яго бягучы (разліковы) рахунак у беларускіх рублях.

Дадаткова да рахунку, паказаным у частцы першай гэтага пункта, суб'ект валютных аперацый - рэзідэнт мае права адкрыць (мець) спецыяльны рахунак у банку, перад якім у яго ўзнікае (маецца) абавязацельства (запазычанасць): 
-па крэдытах, атрыманых у замежнай валюце; 
-па кампенсацыі банку грашовых сродкаў у замежнай валюце, пералічаных па акрэдытывы на карысць бенефіцыяра, а таксама па выплаце іншых плацяжоў, прадугледжаных дагаворам аб адкрыцці акрэдытыва;
-па дагаворах аб выдачы банкаўскай гарантыі, фінансавання пад уступку грашовага патрабавання (факторынг).

Спецыяльны рахунак, названы ў частцы другой гэтага пункта, можа выкарыстоўвацца толькі для залічэння набытай суб'ектам валютных аперацый - рэзідэнтам замежнай валюты, што накіроўваецца на выкананне перад банкам сваіх абавязацельстваў па крэдытнай дамове, дагаворах аб адкрыцці акрэдытыва, аб выдачы банкаўскай гарантыі, фінансавання пад уступку грашовага патрабавання (факторынгу).

Акрамя спецыяльных рахункаў, указаных у частках першай і другой гэтага пункта, суб'ект валютных аперацый - рэзідэнт мае права адкрыць (мець) iншыя спецыяльныя рахункі пры наяўнасці адпаведнага дазволу Нацыянальнага банка".

Устаноўлена, што пералік беларускіх рублёў у аплату набываемай суб'ектам валютных аперацый - рэзідэнтам замежнай валюты можа праводзіцца таксама з рахункаў па ўліку крэдытаў.

Выключана становішча згодна з якім замежная валюта, набытая ў сувязі з аплатай выдаткаў, звязаных з паездкамі за межы Рэспублікі Беларусь можа быць выкарыстана на набыццё ў банка дарожных чэкаў для выдачы іх накіроўваным за межы Рэспублікі Беларусь асобам.

Спецыяльна ўстаноўлена, што тэрмін захоўвання замежнай валюты на спецыяльным рахунку працягваецца пры прадстаўленні пісьмовай заявы суб'екта валютных аперацый - рэзідэнта, якое ўтрымлівае эканамічнае абгрунтаванне неабходнасці правядзення аперацыі.

Прыведзена ў новай рэдакцыі палажэнне аб дзеянні банка ў выпадку калі суб'ект валютных аперацый не выкарыстоўвае набытую замежную валюту.

Пры непрадстаўленні суб'ектам валютных аперацый - рэзідэнтам на працягу ўстаноўленага тэрміну захоўвання замежнай валюты заяўкі на продаж або плацежнага даручэння на пераклад з продажам для ажыццяўлення зваротнай продажы замежнай валюты выконваючы банк на працягу наступных двух працоўных дзён набывае замежную валюту па курсе, устаноўленаму банкам, альбо прадае замежную валюту на біржавых таргах у адпаведнасці з дамовай, падпісанай паміж удзельнікамі валютна-абменнай аперацыі. 

Таксама ўстаноўлена, што пералік замежнай валюты пры яе продажы (канверсіі) суб'ектам валютных аперацый - рэзідэнтам можа праводзіцца і cо рахункаў па ўліку крэдытаў.

В Инструкцию "О порядке совершения валютно-обменных операций с участием юридических лиц и индивидуальных предпринимателей"  внесены некоторые изменения. 

Исключено положение о том, что разъяснения по порядку применения норм  Инструкции  могут быть даны за подписью заместителя Председателя Правления Национального банка, направляющего деятельность Главного управления валютного регулирования и валютного контроля Национального банка.

Перефразировано положение по поводу проведения субъектами валютных операций – резидентами валютно-обменных операций на внешнем валютном рынке. В данном положении уже будет отсутствовать понятие "запрещается", которое имеет другие юридические последствия нежели та формулировка, которая будет действовать ныне.

Данная формулировка следующая. Субъектами валютных операций – резидентами валютно-обменные операции проводятся на внутреннем валютном рынке, за исключением операций, совершаемых на внешнем валютном рынке на основании разрешений Национального банка.

Исключено, то что  обратная продажа иностранной валюты осуществляется по биржевому курсу, сложившемуся на торгах в день осуществления обратной продажи. Соответствующая формулировка сейчас выглядит следующим образом. 

Договор между участниками валютно-обменной операции должен содержать согласие субъекта валютных операций – резидента на осуществление обратной продажи иностранной валюты в случае непредставления в исполняющий банк заявки на продажу или платежного поручения на перевод с продажей неиспользованного остатка иностранной валюты банку по курсу, установленному банком, и (или) согласие на обратную продажу иностранной валюты на биржевых торгах.

Установлено, что субъект валютных операций – резидент вправе покупать иностранную валюту на внутреннем валютном рынке Республики Беларусь для проведения  валютных операций не только связанных с осуществлением расчетов по сделкам, предусматривающим получение от банков кредитов в иностранной валюте, а также исполнение обязательств в рамках договоров поручительства по таким кредитным договорам, но также и для осуществление расчетов с банками по сделкам, предусматривающим открытие аккредитива, выдачу банковской гарантии, финансирование под уступку денежного требования (факторинга) в иностранной валюте и также для исполнения обязательств в рамках договоров поручительства по указанным сделкам.

Положение о праве на специальные счета изложено в следующей редакции. 

"Субъект валютных операций – резидент вправе открыть (иметь) один специальный счет в иностранной(ых) валюте(ах) в одном из банков. Данный специальный счет открывается в том банке, где открыт его текущий (расчетный) банковский счет (далее – текущий (расчетный) счет) в иностранной валюте, либо в банке, где открыт его текущий (расчетный) счет в белорусских рублях.

Дополнительно к счету, указанному в части первой настоящего пункта, субъект валютных операций – резидент вправе открыть (иметь) специальный счет в банке, перед которым у него возникает (имеется) обязательство (задолженность):
-по кредиту, полученному в иностранной валюте;
-по возмещению банку денежных средств в иностранной валюте, перечисленных по аккредитиву в пользу бенефициара, а также по уплате иных платежей, предусмотренных договором об открытии аккредитива;
-по договорам о выдаче банковской гарантии, финансирования под уступку денежного требования (факторинга).

Специальный счет, указанный в части второй настоящего пункта, может использоваться только для зачисления купленной субъектом валютных операций – резидентом иностранной валюты, направляемой на исполнение перед банком своих обязательств по кредитному договору, договорам об открытии аккредитива, о выдаче банковской гарантии, финансирования под уступку денежного требования (факторинга).

Помимо специальных счетов, указанных в частях первой и второй настоящего пункта, субъект валютных операций – резидент вправе открыть (иметь) иные специальные счета при наличии соответствующего разрешения Национального банка". 

Установлено, что перечисление белорусских рублей в оплату приобретаемой субъектом валютных операций – резидентом иностранной валюты может проводиться также cо счетов по учету кредитов. 

Исключено положение согласно которому  иностранная валюта, приобретенная в связи с оплатой расходов, связанных с поездками за пределы Республики Беларусь может быть использована на приобретение у банка дорожных чеков для выдачи их направляемым за пределы Республики Беларусь лицам.

Специально установлено, что срок хранения иностранной валюты на специальном счете продлевается  при представлении письменного заявления субъекта валютных операций – резидента, которое содержит экономическое обоснование необходимости проведения операции. 

Приведено в новой редакции положение о действии банка в случае если субъект валютных операций не использует купленную иностранную валюту.

При непредставлении субъектом валютных операций – резидентом в течение установленного срока хранения иностранной валюты заявки на продажу или платежного поручения на перевод с продажей для осуществления обратной продажи иностранной валюты исполняющий банк в течение последующих двух рабочих дней приобретает иностранную валюту по курсу, установленному банком, либо продает иностранную валюту на биржевых торгах в соответствии с договором, заключенным между участниками валютно-обменной операции. 

Также установлено, что перечисление иностранной валюты при ее продаже (конверсии) субъектом валютных операций – резидентом может проводиться и cо счетов по учету кредитов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
21 апреля 2014 г. № 256