пятница, 2 мая 2014 г.

Акрэдытацыя на права вядзення паляўнічай гаспадаркі / Аккредитация на право ведения охотничьего хозяйстваЗацверджана Палажэнне аб акрэдытацыі на права вядзення паляўнічай гаспадаркі. Дадзенае Палажэнне распрацавана ў адпаведнасці з пунктам 23 Правіл вядзення паляўнічай гаспадаркі і палявання, зацверджаных Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 8 снежня 2005 г. № 580 "Аб некаторых мерах па павышэнню эфектыўнасці вядзення паляўнічай гаспадаркі і рыбагаспадарчай дзейнасці, удасканаленні дзяржаўнага кіравання імі».

Устаноўлена, што карыстальнік паляўнічых угоддзяў адзін раз у пяць гадоў праходзіць акрэдытацыю. Акрэдытацыю ажыццяўляе Міністэрства лясной гаспадаркі сумесна з Міністэрствам прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя, Дзяржаўнай інспекцыяй аховы жывёльнага і расліннага свету пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь і аблвыканкамамі.

Акрэдытацыя - дзейнасць дзяржаўных органаў па ўсталяванні адпаведнасці магчымасцяў карыстальнікаў паляўнічых угоддзяў (тэхнічных, кадравых і іншых) і іх паляўнічагаспадарчай дзейнасцi патрабаванням названага Палажэння i iншых актаў заканадаўства аб ахове і выкарыстанні жывёльнага свету.

Таксама дапоўнена лава 6 адзінага пераліку адміністрацыйных працэдур, што ажыццяўляюцца дзяржаўнымі органамі і іншымі арганізацыямі ў адносінах да юрыдычных асоб і індывідуальных прадпрымальнікаў, зацверджанага пастановай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 17 лютага 2012 года № 156. 

У прыватнасці пералік дапоўнены пунктам 6.60. "Акрэдытацыя на права вядзення паляўнічай гаспадаркі з выдачай пасведчання аб акрэдытацыі на права вядзення паляўнічай гаспадаркі".Утверждено Положение об аккредитации на право ведения охотничьего хозяйства. Данное Положение разработано в соответствии с пунктом 23 Правил ведения охотничьего хозяйства и охоты, утвержденных Указом Президента Республики Беларусь от 8 декабря 2005 г. № 580 «О некоторых мерах по повышению эффективности ведения охотничьего хозяйства и рыбохозяйственной деятельности, совершенствованию государственного управления ими». 

Установлено, что пользователь охотничьих угодий один раз в пять лет проходит аккредитацию. Аккредитацию осуществляет Министерство лесного хозяйства совместно с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды, Государственной инспекцией охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь и облисполкомами.

Аккредитация – деятельность государственных органов по установлению соответствия возможностей пользователей охотничьих угодий (технических, кадровых и других) и их охотохозяйственной деятельности требованиям указанного Положения и иных актов законодательства об охране и использовании животного мира. 

Также дополнена лава 6 единого перечня административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 февраля 2012 г. № 156. 

В частности перечень дополнен пунктом 6.60. "Аккредитация на право ведения охотничьего хозяйства с выдачей свидетельства об аккредитации на право ведения охотничьего хозяйства".