вторник, 13 мая 2014 г.

Дадатковыя паўнамоцтвы Дзяржаўнага камітэта па маёмасці / Дополнительные полномочия Государственного комитета по имуществуДапоўнена палажэнне аб тым, што Дзяржкаммаёмасць аналізуе эфектыўнасць выкарыстання нерухомай маёмасці Рэспублікі Беларусь,  акцый Рэспубліцы Беларусь   (долей у статутных фондах) гаспадарчых таварыстваў і кіравання гэтай маёмасцю і акцыямі (долямі ў статутных фондах). 

Цяпер, яно наступнае. Дзяржкаммаёмасць аналізуе эфектыўнасць выкарыстання нерухомай маёмасці Рэспублікі Беларусь,   акцый Рэспубліцы Беларусь (долей у статутных фондах) гаспадарчых таварыстваў і кіравання гэтай маёмасцю і акцыямі (долямі ў статутных фондах), а таксама ажыццяўляе кантроль за эфектыўнасцю выкарыстання, кіравання такімі маёмасцю і акцыямі (долямі ў статутных фондах) і захаваннем рэспубліканскімі органамі дзяржаўнага кіравання і іншымі дзяржаўнымі арганізацыямі, падпарадкаванымі Ураду Рэспублікі Беларусь, заканадаўства, якое рэгулюе пытанні кіравання і распараджэння названымі маёмасцю і акцыямі (долямі ў статутных фондах)
Дополнено положение о том, что Госкомимущество анализирует эффективность использования находящегося в собственности Республики Беларусь недвижимого имущества, принадлежащих Республике Беларусь акций (долей в уставных фондах) хозяйственных обществ и управления этими имуществом и акциями (долями в уставных фондах). 

Теперь, оно следующее.  Госкомимущество анализирует эффективность использования находящегося в собственности Республики Беларусь недвижимого имущества, принадлежащих Республике Беларусь акций (долей в уставных фондах) хозяйственных обществ и управления этими имуществом и акциями (долями в уставных фондах), а также осуществляет контроль за эффективностью использования, управления такими имуществом и акциями (долями в уставных фондах) и соблюдением республиканскими органами государственного управления  и иными государственными организациями, подчиненными Правительству Республики Беларусь, законодательства, регулирующего вопросы управления и распоряжения указанными имуществом и акциями (долями в уставных фондах).