понедельник, 5 мая 2014 г.

Парадак забеспячэння дапаможнікамі па часовай непрацаздольнасці ў сувязі з няшчаснымі выпадкамі на вытворчасці і прафесійнымі захворваннямі / Порядок обеспечения пособиями по временной нетрудоспособности в связи с несчастными случаями на производстве и профессиональными заболеваниями
У адпаведнасці з абзацам восьмым пункта 285 Палажэння аб страхавой дзейнасці ў Рэспубліцы Беларусь, зацверджанага Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 25 жніўня 2006 г. № 530 "Аб страхавой дзейнасці», Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь пастанавіў зацвердзіць Палажэнне аб парадку забеспячэння дапаможнікамі па часовай непрацаздольнасці ў сувязі з няшчаснымі выпадкамі на вытворчасці і прафесійнымі захворваннямі. 

Дадзеным Палажэннем вызначаецца парадак прызначэння, вылічэння і выплаты дапамог па часовай непрацаздольнасці ў сувязі з няшчаснымі выпадкамі на вытворчасці і прафесійнымі захворваннямі (далей - дапаможнікі) за кошт сродкаў абавязковага страхавання ад няшчасных выпадкаў на вытворчасці і прафесійных захворванняў, якія фарміруюцца Беларускім рэспубліканскім унітарным страхавым прадпрыемствам «Белдзяржстрах».

У адпаведнасці з гэтым Палажэннем дапаможнікамі забяспечваюцца асобы, якія з'яўляюцца застрахаванымі па абавязковаму страхаванню ад няшчасных выпадкаў на вытворчасці і прафесійных захворванняў, у якіх паўстала часовая непрацаздольнасць ў выніку траўмы, iншага пашкоджання здароўя, атрыманых з прычыны няшчаснага выпадку на вытворчасці, або прафесійнага захворвання, пацверджаных ва ўстаноўленым заканадаўствам парадку, а таксама пры абвастрэнні (ускладненні) захворванняў, звязаных з наступствамі няшчасных выпадкаў на вытворчасці і прафесійных захворванняў пасля іх акрыяння або ўстанаўлення стойкай страты прафесійнай працаздольнасці, што цягнуць ўзнікненне абавязацельствы страхоўшчыка ажыццявіць страхавыя выплаты. 
В соответствии с абзацем восьмым пункта 285 Положения о страховой деятельности в Республике Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 25 августа 2006 г. № 530 «О страховой деятельности», Совет Министров Республики Беларусь постановил утвердить Положение о порядке обеспечения пособиями по временной нетрудоспособности в связи с несчастными случаями на производстве и профессиональными заболеваниями. 

Данным Положением определяется порядок назначения, исчисления и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в связи с несчастными случаями на производстве и профессиональными заболеваниями (далее – пособия) за счет средств обязательного страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, формируемых Белорусским республиканским унитарным страховым предприятием «Белгосстрах». 

В соответствии с  Положением пособиями обеспечиваются лица, являющиеся застрахованными по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, у которых возникла временная нетрудоспособность в результате травмы, иного повреждения здоровья, полученных вследствие несчастного случая на производстве, или профессионального заболевания, подтвержденных в установленном законодательством порядке, а также при обострении (осложнении) заболеваний, связанных с последствиями несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний после их выздоровления или установления стойкой утраты профессиональной трудоспособности, влекущих возникновение обязательства страховщика осуществить страховые выплаты.