пятница, 23 мая 2014 г.

Кваліфікацыйныя патрабаванні і формы дакументаў у атэстацыі будаўнічай дзейнасці / Квалификационные требования и формы документов в аттестации строительной деятельностиУстаноўлены 

кваліфікацыйныя патрабаванні, што прад'яўляюцца да юрыдычных асоб і індывідуальным прадпрымальнікам для атрымання атэстатаў адпаведнасці першай-чацвёртай катэгорыі,

класы складанасці аб'ектаў будаўніцтва і (або) асобныя віды архітэктурнай, горадабудаўнічай, будаўнічай дзейнасці (іх складнікі), работы па абследаванню будынкаў і збудаванняў, права на будаўніцтва і (або) ажыццяўленне якіх падаюць названыя атэстаты адпаведнасці.

Таксама, зацверджаны: 
- форма заявы аб атрыманні атэстата адпаведнасці; 
- форма звестак аб складзе і прафесійнай кваліфікацыі кіруючых работнікаў, спецыялістаў і рабочых, якія працуюць па асноўным месцы працы; 
- форма звестак аб наяўнасцях, якія знаходзяцца ва ўласнасці, гаспадарчым падпарадкаванні, аператыўным кіраванні або на iншай законнай падставе асноўных сродкаў, неабходных для выканання дзейнасці ў галіне будаўніцтва, на права ажыццяўлення якой будзе выдавацца атэстат адпаведнасці;
- форма вопісу дакументаў, прадстаўляльных юрыдычнай асобай, індывідуальным прадпрымальнікам, якія звярнуцца ў упаўнаважаную арганізацыю з заявай аб атрыманні атэстата адпаведнасці. 


Установлены

квалификационные требования, предъявляемые к юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям для получения аттестатов соответствия первой-четвертой категории, 

классы сложности объектов строительства и (или) отдельные виды архитектурной, градостроительной, строительной деятельности (их составляющие), работы по обследованию зданий и сооружений, право на строительство и (или) осуществление которых предоставляют указанные аттестаты соответствия.

Также утверждены:
- форма заявления о получении аттестата соответствия; 
- форма сведений о составе и профессиональной квалификации руководящих 
работников, специалистов и рабочих, работающих по основному месту работы; 
- форма сведений о наличии находящихся в собственности, хозяйственном 
ведении, оперативном управлении или на ином законном основании основных средств, необходимых для выполнения деятельности в области строительства, на право осуществления которой будет выдаваться аттестат соответствия; 
- форма описи документов, представленных юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, обратившимся в уполномоченную организацию с заявлением о получении аттестата соответствия.