вторник, 27 мая 2014 г.

Набыццё акцызных марак пры імпарце алкагольнай прадукцыі / Приобретение акцизных марок при импорте алкогольной продукции


Больш канкрэтна вызначана палажэнне аб тым, хто рэалізоўвае акцызныя маркі юрыдычным асобам, якія забяспечваюць рэалізацыю выключнага права дзяржавы на ажыццяўленне імпарту алкагольнай прадукцыі, і (або) юрыдычным асобам, якім заканадаўчымі актамі Рэспублікі Беларусь прадастаўлена права на ажыццяўленне імпарту асобных відаў алкагольных напояў.

Раней было вызначана, што акцызныя маркі рэалізуюць мытні, упаўнаважаныя Дзяржаўным мытным камітэтам на рэалізацыю акцызных марак, у рэгіён дзейнасці якіх імпарцёр плануе паступленне тавару.

Зараз ўстаноўлена, што «акцызныя маркі рэалізуюць мытні, упаўнаважаныя Дзяржаўным мытным камітэтам на іх рэалізацыю. У выпадку, калі алкагольныя напоі маркіруюцца акцызнымі маркамі за межамі тэрыторыі Рэспублікі Беларусь, рэалізацыю акцызных марак ажыццяўляюць мытні, у рэгіён дзейнасці якіх імпарцёр плануе паступленне тавару. У выпадку, калі алкагольныя напоі маркіруюцца акцызнымі маркамі на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь пад мытным кантролем на мытных складах, рэалізацыю акцызных марак ажыццяўляюць мытні, у рэгіёне дзейнасці якіх знаходзіцца такі мытны склад.

Больш канкрэтна вызначана палажэнне аб тым, што набыццё акцызных марак ажыццяўляецца імпарцёрамі да фактычнага ўвозу алкагольных напояў на тэрыторыю Рэспублікі Беларусь.

Зараз ўстаноўлена, што набыццё акцызных марак ажыццяўляецца імпарцёрамі: 
- да фактычнага ўвозу алкагольных напояў на тэрыторыю Рэспублікі Беларусь, калі алкагольныя напоі маркіруюцца акцызнымі маркамі за межамі тэрыторыі Рэспублікі Беларусь;
- да або пасля фактычнага ўвозу алкагольных напояў на тэрыторыю Рэспублікі Беларусь, калі алкагольныя напоі маркіруюцца акцызнымі маркамі на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь пад мытным кантролем на мытных складах. 

Зменены парадак абыходжання з заявай на набыццё акцызных марак. Так, для набыцця акцызных марак імпарцёр звяртаецца з заявай на набыццё акцызных марак па форме згодна з дадаткам 1: 
- у трох экземплярах у выпадку, калі алкагольныя напоі маркіруюцца акцызнымі маркамі за межамі тэрыторыі Рэспублікі Беларусь;
- ў двух экземплярах у выпадку, калі алкагольныя напоі маркіруюцца акцызнымі маркамі на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь пад мытным кантролем на мытных складах.

Адзін асобнік заявы застаецца ў мытні, якая зарэгістравала гэтую заяву, другі асобнік пасля рэгістрацыі вяртаецца імпарцёру, трэці прызначаны для мытні, у рэгіёне дзейнасці якой размешчаны пункт ўвозу, праз які будуць увозіцца алкагольныя напоі ў Рэспубліку Беларусь.

Адпаведна ўстаноўлена, што да заявы прыкладаецца арыгінал або натарыяльна завераная копія знешнегандлёвага дагавора (кантракта), у адпаведнасці з якім будзе вырабляцца альбо, чаго раней не было, ужо выраблены ўвоз алкагольных напояў.

Таксама, прадугледжаны розныя формы абавязацельстваў аб выплаце мытных пошлін, падаткаў. Адна форма прызначана ў выпадку, калі маркіроўка алкагольнай прадукцыі будзе ажыццяўляцца за межамі тэрыторыі Рэспублікі Беларусь. Другая - калі маркіроўка алкагольнай прадукцыі будзе ажыццяўляцца на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь пад мытным кантролем на мытных складах.


Более конкретно определено положение о том, кто реализовывает акцизные марки юридическим лицам, обеспечивающим реализацию исключительного права государства на осуществление импорта алкогольной продукции, и (или) юридическим лицам, которым законодательными актами Республики Беларусь предоставлено право на осуществление импорта отдельных видов алкогольных напитков. 

Ранее было определено, что акцизные марки реализуют таможни, уполномоченные Государственным таможенным комитетом на реализацию акцизных марок, в регион деятельности которых импортер планирует поступление товара.

Сейчас установлено, что «акцизные марки реализуют таможни, уполномоченные Государственным таможенным комитетом на их реализацию. В случае, если алкогольные напитки маркируются акцизными марками за пределами территории Республики Беларусь, реализацию акцизных марок осуществляют таможни, в регион деятельности которых импортер планирует поступление товара. В случае, если алкогольные напитки маркируются акцизными марками на территории Республики Беларусь под таможенным контролем на таможенных складах, реализацию акцизных марок осуществляют таможни, в регионе деятельности которых находится такой таможенный склад. 

Более конкретно определено положение о том, что  приобретение акцизных марок осуществляется импортерами до фактического ввоза алкогольных напитков на территорию Республики Беларусь.

Сейчас установлено, что приобретение акцизных марок осуществляется импортерами: 
- до фактического ввоза алкогольных напитков на территорию Республики Беларусь, если алкогольные напитки маркируются акцизными марками за пределами территории Республики Беларусь;
- до или после фактического ввоза алкогольных напитков на территорию Республики Беларусь, если алкогольные напитки маркируются акцизными марками на территории Республики Беларусь под таможенным контролем на таможенных складах. 

Изменен порядок обращения с заявлением на приобретение акцизных марок. Так,  для приобретения акцизных марок импортер обращается с заявлением на приобретение акцизных марок по форме согласно приложению 1: 
- в трех экземплярах в случае, если алкогольные напитки маркируются акцизными 
марками за пределами территории Республики Беларусь;
- в двух экземплярах в случае, если алкогольные напитки маркируются акцизными марками на территории Республики Беларусь под таможенным контролем на таможенных складах.

Один экземпляр заявления остается в таможне, зарегистрировавшей это заявление, второй экземпляр после регистрации возвращается импортеру, третий предназначен для таможни, в регионе деятельности которой расположен пункт ввоза, через который будут ввозиться алкогольные напитки в Республику Беларусь. 

Соответственно установлено, что к заявлению прилагается оригинал или нотариально заверенная копия внешнеторгового договора (контракта), в соответствии с которым будет производиться либо, чего раньше не было, уже произведен ввоз алкогольных напитков.

Также, предусмотрены разные формы обязательств об уплате таможенных пошлин, налогов. Одна форма предназначена в случае, когда маркировка алкогольной продукции будет осуществляться за пределами территории Республики Беларусь. Вторая - когда маркировка алкогольной продукции будет осуществляться на территории Республики Беларусь под таможенным контролем на таможенных складах.