четверг, 29 мая 2014 г.

Парадак стварэння, перадачы і атрымання накладных ў выглядзе электронных дакументаў / Порядок создания, передачи и получения накладных в виде электронных документов / The order of creation, transmission and receipt of consignments in the form of electronic documents



Зацверджана Інструкцыя аб парадку стварэння, перадачы і атрымання таварна-транспартных і таварных накладных ў выглядзе электронных дакументаў, унясення ў іх змяненняў і (або) дапаўненняў. 

Таксама ўстаноўлена форма засведчвальнай надпісы на форме знешняга прадстаўлення таварна-транспартных і таварных накладных, створаных у выглядзе электронных дакументаў, на папяровым носьбіце.

Электронныя накладныя ствараюцца на добраахвотнай аснове пры наяўнасці ва ўдзельнікаў праграмных і тэхнічных сродкаў, якія выкарыстоўваюцца для іх стварэння, перадачы, атрымання і захоўвання ва ўстаноўленым фармаце. 

Электронныя накладныя павінны змяшчаць звесткі і рэквізіты, названыя ў тыпавых формах першасных уліковых дакументаў ТТН-1 «Таварна-транспартная накладная» і ТН-2 «Таварная накладная» за выключэннем пячатак, штампаў і подпісаў упаўнаважаных асоб.

У названай Інструкцыі вызначаны дадатковыя рэквізіты, якія павінны утрымлівацца ў электроннай накладной. 

Перадача і атрыманне электронных накладных па тэлекамунікацыйных каналах сувязі ажыццяўляецца ўдзельнікамі праз аператара (аператараў) электроннага дакументазвароту (EDI-правайдэра). 

Таксама Інструкцыя: 
- усталёўвае парадак падлучэння удзельнікаў да сістэмы электроннага дакументазвароту ў частцы электронных накладных; 
- усталёўвае парадак стварэння, перадачы, атрымання і захоўвання электронных накладных пры ўзаемадзеянні з адным правайдэрам(двума правайдэрамі); 
- усталёўвае парадак унясення змяненняў і (або) дапаўненняў у электронныя накладныя; 



Утверждена Инструкция о порядке создания, передачи и получения товарно-транспортных и товарных накладных в виде электронных документов, внесения в них изменений и (или) дополнений. 

Также установлена форма удостоверительной надписи на форме внешнего представления товарно-транспортных и товарных накладных, созданных в виде электронных документов, на бумажном носителе. 

Электронные накладные создаются на добровольной основе при наличии у участников программных и технических средств, используемых для их создания, передачи, получения и хранения в установленном формате.

Электронные накладные должны содержать сведения и реквизиты, указанные в типовых формах первичных учетных документов ТТН-1 «Товарно-транспортная накладная» и ТН-2 «Товарная накладная» за исключением печатей, штампов и подписей уполномоченных лиц.

В указанной Инструкции определены дополнительные реквизиты, которые должны содержаться в электронной накладной. 

Передача и получение электронных накладных по телекоммуникационным каналам связи осуществляется участниками через оператора (операторов) электронного документооборота (EDI-провайдера). 

Также Инструкция:
- устанавливает порядок подключения участников к системе электронного документооборота в части электронных накладных; 
- устанавливает порядок создания, передачи, получения и хранения электронных накладных при взаимодействии с одним провайдером (двумя провайдерами); 
- устанавливает порядок внесения изменений и (или) дополнений в электронные накладные.  



The Instruction on order to create, transmit and receive of waybills and delivery notes in the form of electronic documents, rewiring and (or) additions them has been approved. 

Also, It has established a form of certifying inscription for to put it on form of external representation of   waybills and delivery notes, which  are made in  form of electronic documents, on paper. 

Electronic consignment (i.e. waybills and delivery notes) are created voluntary if participants have software and hardware used to create them and also for their transmission, receipt and storage in an established format. 

Electronic consignment shall include information and details specified in typical forms of primary accounting documents TTN-1 "Waybill" and TN-2" Delivery Notes" except seals, stamps and signatures of authorized persons.

The above mentioned Instruction identifies additional details which to be contained in the electronic consignment. 

Transmission and receipt of electronic consignments in telecommunications communication channels is implemented by participants through the operator (s) of electronic document (EDI-provider). 

Also the Instructions: 
- establishes the order in accordance with which  the participants connects to the electronic document management system in part of electronic consignments; 
establishes the order of creation, transmission, receipt and storage of electronic consignment at an interacting with one provider (two providers); 
- establishes the procedure for making changes and (or) amendments to electronic invoices.

17 апреля 2014 г. № 22/4


ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ
17 апреля 2014 г. № 22/4
Об утверждении Инструкции о порядке создания, передачи и получения товарно-транспортных и товарных накладных в виде электронных документов, внесения в них изменений и (или) дополнений и установлении формы удостоверительной надписи на форме внешнего представления товарно-транспортных и товарных накладных, созданных в виде электронных документов, на бумажном носителе
На основании пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 9 июля 2013 г. № 599 «О некоторых вопросах создания товарно-транспортных и товарных накладных в виде электронных документов», подпункта 4.6811 пункта 4, пункта 10 Положения о Министерстве финансов Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября 2001 г. № 1585 «Вопросы Министерства финансов Республики Беларусь», и абзаца второго пункта 16 Устава Национальной академии наук Беларуси, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 3 февраля 2003 г. № 56 «О некоторых вопросах Национальной академии наук Беларуси», Министерство финансов Республики Беларусь и Национальная академия наук Беларуси ПОСТАНОВЛЯЮТ:
1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке создания, передачи и получения товарно-транспортных и товарных накладных в виде электронных документов, внесения в них изменений и (или) дополнений.
2. Установить форму удостоверительной надписи на форме внешнего представления товарно-транспортных и товарных накладных, созданных в виде электронных документов, на бумажном носителе согласно приложению.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Первый заместитель
Министра финансов
Республики Беларусь
В.В.Амарин

Председатель Президиума
Национальной академии 
наук Беларуси
В.Г.Гусаков

СОГЛАСОВАНО
Министр
по налогам и сборам
Республики Беларусь
В.Н.Полуян
16.04.2014




Приложение
к постановлению
Министерства финансов
Республики Беларусь
и Национальной академии
наук Беларуси
17.04.2014 № 22/4

Форма
Удостоверительная надпись
на форме внешнего представления товарно-транспортных и товарных накладных, созданных в виде электронных документов, на бумажном носителе
Я _______________________________________________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), должность)
удостоверяю, что настоящий документ является копией _____________________________
(наименование
______________________________________________________________________________
электронного документа)

_________________
(подпись, дата)
М.П.





УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Министерства финансов
Республики Беларусь
и Национальной академии
наук Беларуси
17.04.2014 № 22/4
ИНСТРУКЦИЯ
о порядке создания, передачи и получения товарно-транспортных и товарных накладных в виде электронных документов, внесения в них изменений и (или) дополнений
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящая Инструкция устанавливает порядок создания, передачи и получения товарно-транспортных и товарных накладных в виде электронных документов, внесения в них изменений и (или) дополнений.
2. Для целей настоящей Инструкции используются термины и их определения в значениях, определенных Законом Республики Беларусь от 28 декабря 2009 года«Об электронном документе и электронной цифровой подписи» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 15, 2/1665), Законом Республики Беларусь от 10 ноября 2008 года «Об информации, информатизации и защите информации» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 279, 2/1552).
3. Электронные накладные создаются на добровольной основе при наличии у участников программных и технических средств, используемых для их создания, передачи, получения и хранения в установленном формате.
Электронные накладные должны содержать сведения и реквизиты, указанные в типовых формах первичных учетных документов ТТН-1 «Товарно-транспортная накладная» и ТН-2 «Товарная накладная», установленных согласно приложениям 1 и 2 к постановлению Министерства финансов Республики Беларусь от 18 декабря 2008 г. № 192 «Об утверждении типовых форм первичных учетных документов ТТН-1 «Товарно-транспортная накладная» и ТН-2 «Товарная накладная» и Инструкции по заполнению типовых форм первичных учетных документов ТТН-1 «Товарно-транспортная накладная» и ТН-2 «Товарная накладная» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 41, 8/20328), за исключением печатей, штампов и подписей уполномоченных лиц.
Электронные накладные создаются в соответствии с требованиями законодательства.
В дополнение к обязательным для заполнения реквизитам товарно-транспортных и товарных накладных, составляемых на бумажном носителе, в электронных накладных указываются:
международные идентификационные коды участников хозяйственной операции (глобальные номера расположения – Global Location Number (GLN), присваиваемые в порядке, установленном законодательством;
международный идентификационный номер товара (глобальный номер торговой единицы – Global Trade Item Number (GTIN), присваиваемый системой автоматической идентификации ГС1 Беларуси (код указывается в отношении товаров, подлежащих товарной нумерации и штриховому кодированию в соответствии с Положением о товарной нумерации и штриховом кодировании товаров (продукции) в Республике Беларусь, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24 мая 2000 г. № 748«О некоторых мерах по совершенствованию организации и дальнейшему развитию работ в области товарной нумерации и штрихового кодирования в Республике Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., № 53, 5/3273). При этом в отношении указанных товаров заполнение граф электронных накладных осуществляется в том числе с учетом информации, содержащейся в межведомственной распределенной информационной системе «Банк данных электронных паспортов товаров», функционирующей в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 22 августа 2011 г. № 1116 «О применении межведомственной распределенной информационной системы «Банк данных электронных паспортов товаров» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 96, 5/34334).
4. Передача и получение электронных накладных по телекоммуникационным каналам связи осуществляется участниками через оператора (операторов) электронного документооборота (далее – EDI-провайдер).
5. При передаче и получении электронных накладных участники осуществляют электронный документооборот по каждой накладной в отдельности.
6. Электронная накладная считается переданной грузоотправителем, если грузоотправителю поступило подтверждение EDI-провайдера о получении накладной.
7. Электронная накладная считается полученной грузополучателем, если грузоотправителю поступило извещение о получении накладной грузополучателем, подтвержденное EDI-провайдером.
ГЛАВА 2
ПОРЯДОК ПОДКЛЮЧЕНИЯ УЧАСТНИКОВ К СИСТЕМЕ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА В ЧАСТИ ЭЛЕКТРОННЫХ НАКЛАДНЫХ
8. Для участия в электронном документообороте в части электронных накладных участникам необходимо:
8.1. получить сертификат открытого ключа электронной цифровой подписи (далее – ЭЦП) организации, индивидуального предпринимателя, выдаваемый руководителю организации либо иному лицу, уполномоченному в соответствии с законодательством или доверенностью действовать от имени этого юридического лица, индивидуального предпринимателя;
8.2. подключиться к системе электронного документооборота в качестве участника.
Подключение к системе электронного документооборота и представление необходимых для подключения регистрационных данных осуществляется на основании соглашения, заключаемого с EDI-провайдером.
В случае изменения ранее представленных EDI-провайдеру регистрационных данных участник не позднее рабочего дня, следующего за днем соответствующего изменения, представляет EDI-провайдеру измененные данные.
ГЛАВА 3
ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ, ПЕРЕДАЧИ, ПОЛУЧЕНИЯ И ХРАНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ НАКЛАДНЫХ ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С ОДНИМ EDI-ПРОВАЙДЕРОМ
9. Грузоотправитель при передаче грузополучателю электронной накладной:
создает в электронном виде накладную в порядке, установленном законодательством;
подписывает электронную накладную ЭЦП;
передает электронную накладную в адрес грузополучателя через EDI-провайдера;
сохраняет подписанную накладную в электронном виде.
10. EDI-провайдер при получении от грузоотправителя электронной накладной:
фиксирует дату и время получения электронной накладной от грузоотправителя;
сохраняет подписанную грузоотправителем накладную в электронном виде;
проверяет целостность и подлинность электронной накладной;
передает электронную накладную в адрес грузополучателя и фиксирует дату и время ее отправки;
формирует грузоотправителю подтверждение о получении электронной накладной с указанием даты и времени ее поступления от грузоотправителя;
подписывает подтверждение о получении электронной накладной ЭЦП;
передает подтверждение о получении электронной накладной в виде электронного сообщения в адрес грузоотправителя;
сохраняет подписанное EDI-провайдером подтверждение о получении электронной накладной;
формирует грузополучателю подтверждение о передаче электронной накладной грузополучателю с указанием даты и времени отправки электронной накладной;
подписывает подтверждение о передаче электронной накладной ЭЦП;
передает подтверждение о передаче электронной накладной в виде электронного сообщения в адрес грузополучателя;
сохраняет подписанное EDI-провайдером подтверждение о передаче электронной накладной в электронном виде.
11. Грузоотправитель при получении подтверждения EDI-провайдера:
фиксирует дату и время получения подтверждения о получении электронной накладной EDI-провайдером;
сохраняет подписанное EDI-провайдером подтверждение о получении электронной накладной;
проверяет целостность и подлинность подписанного EDI-провайдером подтверждения о получении электронной накладной.
12. Грузополучатель при получении от грузоотправителя электронной накладной, переданной через EDI-провайдера:
фиксирует дату и время получения электронной накладной от EDI-провайдера;
сохраняет подписанную грузоотправителем электронную накладную в электронном виде;
проверяет целостность и подлинность подписанной грузоотправителем электронной накладной;
формирует извещение о получении электронной накладной;
подписывает извещение о получении накладной ЭЦП;
передает извещение в виде электронного сообщения в адрес грузоотправителя через EDI-провайдера;
сохраняет подписанное грузополучателем извещение о получении накладной в электронном виде.
13. Грузополучатель при получении от EDI-провайдера подтверждения об отправке электронной накладной:
фиксирует дату и время получения подтверждения об отправке электронной накладной;
сохраняет подписанное EDI-провайдером подтверждение об отправке электронной накладной;
проверяет целостность и подлинность подписанного EDI-провайдером подтверждения об отправке электронной накладной.
14. EDI-провайдер при получении от грузополучателя извещения о получении электронной накладной:
фиксирует дату и время получения извещения о получении электронной накладной грузополучателем;
сохраняет подписанное грузополучателем извещение о получении электронной накладной в электронном виде;
проверяет целостность и подлинность подписанного грузополучателем извещения о получении электронной накладной;
передает подписанное грузополучателем извещение о получении электронной накладной в адрес грузоотправителя и фиксирует дату и время его отправки;
формирует грузополучателю подтверждение о получении извещения о получении электронной накладной с указанием даты и времени ее поступления от грузополучателя;
подписывает подтверждение о получении извещения ЭЦП;
передает подтверждение о получении извещения о получении электронной накладной в виде электронного сообщения в адрес грузополучателя и фиксирует дату и время ее отправки;
сохраняет подписанное подтверждение о получении извещения о получении электронной накладной в электронном виде.
15. Грузоотправитель при получении извещения о получении электронной накладной, подписанной ЭЦП грузополучателя:
фиксирует дату и время получения извещения о получении электронной накладной;
сохраняет подписанное грузополучателем извещение о получении электронной накладной в электронном виде;
проверяет целостность и подлинность подписанного грузополучателем извещения о получении электронной накладной.
16. Грузополучатель при получении от EDI-провайдера подтверждения о получении извещения о получении электронной накладной:
фиксирует дату и время получения подтверждения о получении извещения о получении электронной накладной;
сохраняет подписанное EDI-провайдером подтверждение о получении извещения о получении электронной накладной;
проверяет целостность и подлинность подписанного EDI-провайдером подтверждения о получении извещения о получении электронной накладной.
17. Грузополучатель не позднее 10 рабочих дней со дня получения электронной накладной проверяет полученную от грузоотправителя электронную накладную на ее соответствие требованиям законодательства, а также наличие и правильность заполнения реквизитов накладной. В случае, если по результатам проверки поступивших товарно-материальных ценностей в электронную накладную не требуется внесение изменений и (или) дополнений, грузополучатель:
подписывает электронную накладную ЭЦП;
передает электронную накладную в адрес грузоотправителя через EDI-провайдера в порядке, определенном пунктами 10–16 настоящей Инструкции;
сохраняет подписанную электронную накладную в электронном виде.
ГЛАВА 4
ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ, ПЕРЕДАЧИ, ПОЛУЧЕНИЯ И ХРАНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ НАКЛАДНЫХ ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С ДВУМЯ EDI-ПРОВАЙДЕРАМИ
18. Грузоотправитель при передаче грузополучателю электронной накладной:
создает в электронном виде накладную в порядке, установленном законодательством;
подписывает электронную накладную ЭЦП;
передает электронную накладную в адрес грузополучателя через EDI-провайдера грузоотправителя;
сохраняет подписанную накладную в электронном виде.
19. EDI-провайдер грузоотправителя при получении от грузоотправителя электронной накладной:
фиксирует дату и время получения электронной накладной от грузоотправителя;
сохраняет подписанную грузоотправителем электронную накладную в электронном виде;
проверяет целостность и подлинность подписанной грузоотправителем электронной накладной;
передает электронную накладную в адрес EDI-провайдера грузополучателя и фиксирует дату и время ее отправки;
формирует грузоотправителю подтверждение о получении электронной накладной с указанием даты и времени ее получения от грузоотправителя;
подписывает подтверждение о получении электронной накладной ЭЦП;
передает подтверждение о получении электронной накладной в виде электронного сообщения в адрес грузоотправителя;
сохраняет подписанное EDI-провайдером грузоотправителя подтверждение о получении электронной накладной в электронном виде;
формирует EDI-провайдеру грузополучателя подтверждение о передаче электронной накладной с указанием даты и времени отправки электронной накладной;
подписывает подтверждение о передаче электронной накладной ЭЦП;
передает подтверждение о передаче электронной накладной в виде электронного сообщения в адрес EDI-провайдера грузополучателя;
сохраняет подписанное EDI-провайдером грузоотправителя подтверждение о передаче электронной накладной в электронном виде.
20. Грузоотправитель при получении подтверждения от EDI-провайдера грузоотправителя:
фиксирует дату и время получения подтверждения о получении электронной накладной EDI-провайдером грузоотправителя;
сохраняет подписанное EDI-провайдером грузоотправителя подтверждение о получении электронной накладной;
проверяет целостность и подлинность подписанного EDI-провайдером грузоотправителя подтверждения о получении электронной накладной.
21. EDI-провайдер грузополучателя при получении от EDI-провайдера грузоотправителя электронной накладной:
фиксирует дату и время получения электронной накладной от EDI-провайдера грузоотправителя;
сохраняет подписанную грузоотправителем электронную накладную в электронном виде;
проверяет целостность и подлинность подписанной грузоотправителем электронной накладной;
передает электронную накладную в адрес грузополучателя и фиксирует дату и время ее отправки;
формирует EDI-провайдеру грузоотправителя подтверждение о получении электронной накладной с указанием даты и времени ее получения от EDI-провайдера грузоотправителя;
подписывает подтверждение о получении электронной накладной ЭЦП;
передает подтверждение о получении электронной накладной в виде электронного сообщения в адрес EDI-провайдера грузоотправителя;
сохраняет подписанное EDI-провайдером грузополучателя подтверждение о получении электронной накладной;
формирует грузополучателю подтверждение о передаче электронной накладной грузополучателю с указанием даты и времени отправки электронной накладной;
подписывает подтверждение о передаче электронной накладной ЭЦП;
передает подтверждение о передаче электронной накладной в виде электронного сообщения в адрес грузополучателя;
сохраняет подписанное EDI-провайдером грузополучателя подтверждение о передаче электронной накладной в электронном виде.
22. EDI-провайдер грузополучателя при получении подтверждения об отправке электронной накладной от EDI-провайдера грузоотправителя:
фиксирует дату и время получения подтверждения об отправке электронной накладной от EDI-провайдера грузоотправителя;
сохраняет подписанное EDI-провайдером грузоотправителя подтверждение об отправке электронной накладной;
проверят целостность и подлинность подписанного EDI-провайдером грузоотправителя подтверждения об отправке электронной накладной.
23. EDI-провайдер грузоотправителя при получении подтверждения о получении электронной накладной от EDI-провайдера грузополучателя:
фиксирует дату и время получения подтверждения о получении электронной накладной;
сохраняет подписанное EDI-провайдером грузополучателя подтверждение о получении электронной накладной;
проверяет целостность и подлинность подписанного EDI-провайдером грузополучателя подтверждения о получении электронной накладной.
24. Грузополучатель при получении от грузоотправителя электронной накладной, переданной через EDI-провайдеров:
фиксирует дату и время получения электронной накладной от EDI-провайдера грузополучателя;
сохраняет подписанную грузоотправителем электронную накладную в электронном виде;
проверяет целостность и подлинность подписанной грузоотправителем электронной накладной;
формирует извещение о получении электронной накладной;
подписывает извещение о получении электронной накладной ЭЦП;
передает извещение о получении электронной накладной в виде электронного сообщения в адрес грузоотправителя через EDI-провайдера грузополучателя;
сохраняет подписанное грузополучателем извещение о получении электронной накладной в электронном виде.
25. Грузополучатель при получении подтверждения об отправке электронной накладной от EDI-провайдера грузополучателя:
фиксирует дату и время получения подтверждения об отправке электронной накладной от EDI-провайдера грузополучателя;
сохраняет подписанное EDI-провайдером грузополучателя подтверждение об отправке электронной накладной;
проверят целостность и подлинность подписанного EDI-провайдером грузополучателя подтверждения об отправке электронной накладной.
26. EDI-провайдер грузополучателя при получении от грузополучателя извещения о получении электронной накладной:
фиксирует дату и время получения извещения о получении электронной накладной грузополучателем;
сохраняет подписанное грузополучателем извещение о получении электронной накладной в электронном виде;
проверяет целостность и подлинность подписанного грузополучателем извещения о получении электронной накладной;
передает подписанное грузополучателем извещение о получении электронной накладной в адрес EDI-провайдера грузоотправителя и фиксирует дату и время его отправки;
формирует грузополучателю подтверждение о получении извещения о получении электронной накладной грузополучателем с указанием даты и времени ее поступления от грузополучателя;
подписывает подтверждение о получении извещения о получении электронной накладной ЭЦП;
передает подтверждение о получении извещения о получении электронной накладной в адрес грузополучателя и фиксирует дату и время ее отправки;
сохраняет подписанное EDI-провайдером грузополучателя подтверждение о получении извещения о получении электронной накладной в электронном виде.
27. Грузополучатель при получении от EDI-провайдера грузополучателя подтверждения о получении извещения о получении электронной накладной:
фиксирует дату и время получения подтверждения о получении извещения о получении электронной накладной от EDI-провайдера грузополучателя;
сохраняет подписанное EDI-провайдером грузополучателя подтверждение о получении извещения о получении электронной накладной;
проверяет целостность и подлинность подписанного EDI-провайдером грузополучателя подтверждения о получении извещения о получении электронной накладной.
28. EDI-провайдер грузоотправителя при получении извещения о получении электронной накладной от EDI-провайдера грузополучателя:
фиксирует дату и время получения извещения о получении электронной накладной грузополучателем;
сохраняет подписанное грузополучателем извещение о получении электронной накладной в электронном виде;
проверяет целостность и подлинность подписанного грузополучателем извещения о получении электронной накладной;
передает подписанное грузополучателем извещение о получении электронной накладной в адрес грузоотправителя и фиксирует дату и время его отправки;
формирует EDI-провайдеру грузополучателя подтверждение о получении извещения о получении электронной накладной с указанием даты и времени ее поступления от EDI-провайдера грузополучателя;
подписывает подтверждение о получении извещения о получении электронной накладной ЭЦП;
передает подтверждение о получении извещения о получении электронной накладной грузополучателем в адрес EDI-провайдера грузополучателя и фиксирует дату и время ее отправки;
сохраняет подписанное EDI-провайдером грузоотправителя подтверждение о получении извещения о получении электронной накладной в электронном виде.
29. EDI-провайдер грузополучателя при получении от EDI-провайдера грузоотправителя подтверждения о получении извещения о получении электронной накладной:
фиксирует дату и время получения подтверждения о получении извещения о получении электронной накладной от EDI-провайдера грузоотправителя;
сохраняет подписанное EDI-провайдером грузополучателя подтверждение о получении извещения о получении электронной накладной;
проверяет целостность и подлинность подписанного EDI-провайдером грузополучателя подтверждения о получении извещения о получении электронной накладной.
30. Грузоотправитель при получении извещения о получении электронной накладной, подписанной ЭЦП грузополучателя:
фиксирует дату и время получения извещения о получении электронной накладной;
сохраняет подписанное грузополучателем извещение о получении электронной накладной в электронном виде;
проверяет целостность и подлинность подписанного грузополучателем извещения о получении электронной накладной.
31. Грузополучатель не позднее 10 рабочих дней со дня получения электронной накладной проверяет полученную от грузоотправителя электронную накладную на соответствие требованиям законодательства, а также наличие и правильность заполнения реквизитов накладной. В случае, если по результатам проверки поступивших товарно-материальных ценностей в электронную накладную не требуется внесение изменений и (или) дополнений, грузополучатель:
подписывает электронную накладную ЭЦП;
передает электронную накладную в адрес грузоотправителя через EDI-провайдеров в порядке, определенном пунктами 19–30 настоящей Инструкции;
сохраняет подписанную накладную в электронном виде.
ГЛАВА 5
ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И (ИЛИ) ДОПОЛНЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННЫЕ НАКЛАДНЫЕ
32. В случае необходимости внесения изменений и (или) дополнений в электронную накладную грузополучатель не позднее 10 рабочих дней со дня получения электронной накладной:
формирует уведомление о необходимости изменения и (или) дополнения электронной накладной с указанием необходимых корректировок;
подписывает уведомление о необходимости изменения и (или) дополнения электронной накладной ЭЦП;
передает уведомление о необходимости изменения и (или) дополнения электронной накладной в электронном виде в адрес грузоотправителя через EDI-провайдера;
сохраняет подписанное уведомление о необходимости изменения и (или) дополнения электронной накладной в электронном виде.
33. EDI-провайдер при получении от грузополучателя уведомления о необходимости изменения и (или) дополнения электронной накладной проверяет целостность и подлинность подписанного грузополучателем уведомления о необходимости изменения и (или) дополнения электронной накладной и обеспечивает выполнение функций направления данного уведомления в адрес грузоотправителя.
34. Грузоотправитель при получении от грузополучателя уведомления о необходимости изменения и (или) дополнения электронной накладной:
проверяет целостность и подлинность подписанного грузополучателем уведомления о необходимости изменения и (или) дополнения электронной накладной;
формирует извещение о получении уведомления о необходимости изменения и (или) дополнения электронной накладной;
подписывает извещение о получении уведомления о необходимости изменения и (или) дополнения электронной накладной ЭЦП;
передает извещение о получении уведомления о необходимости изменения и (или) дополнения электронной накладной в виде электронного сообщения в адрес грузополучателя через EDI-провайдера;
сохраняет подписанное грузополучателем уведомление о необходимости изменения и (или) дополнения электронной накладной и подписанное извещение о получении уведомления о необходимости изменения и (или) дополнения электронной накладной в электронном виде.
35. EDI-провайдер при получении от грузоотправителя извещения о получении уведомления о необходимости изменения и (или) дополнения электронной накладной проверяет целостность и подлинность подписанного грузоотправителем извещения о получении уведомления о необходимости изменения и (или) дополнения электронной накладной и обеспечивает выполнение функций направления данного извещения в адрес грузополучателя.
36. Грузополучатель при получении от грузоотправителя извещения о получении уведомления о необходимости изменения и (или) дополнения электронной накладной проверяет целостность и подлинность подписанного грузоотправителем извещения о получении уведомления о необходимости изменения и (или) дополнения электронной накладной и сохраняет подписанное грузоотправителем извещение в электронном виде.
37. Грузоотправитель создает новую электронную накладную с учетом изменений и (или) дополнений, указанных в уведомлении (далее – новая электронная накладная), и передает грузополучателю новую электронную накладную в порядке, предусмотренном настоящей Инструкцией.
38. В случае необходимости отмены ранее переданной электронной накладной грузополучателю грузоотправитель не позднее 3 рабочих дней со дня передачи электронной накладной повторно передает ранее переданную электронную накладную, которую необходимо отменить, с признаком «Отменена» в порядке, определенном главой 4 либо главой 5настоящей Инструкции.
39. В случае, если грузоотправитель не получил в течение рабочего дня подтверждение EDI-провайдера с указанием даты и времени поступления электронной накладной или извещение от грузополучателя о получении накладной, он сообщает о данном факте EDI-провайдеру. EDI-провайдер принимает меры по устранению причин неполучения грузоотправителем подтверждения или извещения в порядке и сроки, предусмотренные соглашением, заключенным с грузоотправителем.
40. В случае, если грузополучатель не получил от грузоотправителя в течение рабочего дня электронную накладную, он сообщает о данном факте грузоотправителю. В случае подтверждения грузоотправителем факта передачи электронной накладной от грузоотправителя EDI-провайдеру грузоотправитель и (или) грузополучатель сообщают EDI-провайдеру о данном факте, и грузоотправитель повторяет процедуру направления ранее переданной накладной через EDI-провайдера без изменения ее реквизитов.
41. Если грузополучатель не получил в течение рабочего дня подтверждение EDI-провайдера о передаче ему электронной накладной с указанием даты и времени ее отправки, он сообщает о данном факте EDI-провайдеру. EDI-провайдер принимает меры по устранению причин неполучения грузополучателем подтверждения в порядке и сроки, предусмотренные соглашением, заключенным с грузополучателем.
42. Если грузополучатель не получил от грузоотправителя в течение рабочего дня извещение о получении уведомления о необходимости изменения и (или) дополнения электронной накладной, подписанное ЭЦП грузоотправителя, он сообщает о данном факте грузоотправителю. В случае подтверждения грузоотправителем факта неполучения уведомления о необходимости изменения и (или) дополнения электронной накладной грузополучатель и (или) грузоотправитель сообщают о данном факте EDI-провайдеру. EDI-провайдер принимает меры по устранению причин неполучения грузоотправителем уведомления в порядке и сроки, предусмотренные соглашением, заключенным с грузоотправителем.