четверг, 22 мая 2014 г.

Забарона рэалізацыі фізічнымі асобамі, якія не ажыццяўляюць прадпрымальніцкую дзейнасць, тавараў (за некаторым выключэннем) /Запрет реализации физическими лицами, не осуществляющими предпринимательскую деятельность, товаров (за некоторым исключением)Устаноўлена, што на гандлёвых месцах на рынках і (або) у іншых устаноўленых мясцовымі выканаўчымі і распарадчымі органамі месцах забараняецца рэалізацыя фізічнымі асобамі, якія не ажыццяўляюць прадпрымальніцкую дзейнасць, тавараў, за выключэннем рэалізацыі наступных тавараў, у выпадку калі гандаль імі не абмежавана ці не забаронена заканадаўствам: 

- створаных гэтымі фізічнымі асобамі твораў жывапісу, графікі, скульптуры, прадметаў народных промыслаў, прадукцыі рамеснай дзейнасці; 
- прадукцыі кветкаводства, дэкаратыўных раслін, іх насення і расады, жывёл; 
- нехарчовых тавараў, якія былі ва ўжыванні ў гэтых фізічных асоб і (або) членаў іх сям'і; 
- лекавых раслін, ягад, грыбоў, арэхаў, іншы дзікарослай прадукцыі;
- прадукцыі, названай у абзацы трэцім часткі першай пункта 1 (штрых) артыкула 294 Падатковага кодэкса Рэспублікі Беларусь, пры наяўнасці дакументаў, прадугледжаных у частках другой і трэцяй пункта 1 (штрых) артыкула 294 Падатковага кодэкса Рэспублікі Беларусь.

Даведачна. У абзацы трэцім часткі першай пункта 1 (штрых) артыкула 294 Падатковага кодэкса Рэспублікі Беларусь пералічаныя наступныя тавары: гародніна і садавіна (у тым ліку ў перапрацаваным выглядзе шляхам саленні, квашання, мочаныя, сушэння), іншая прадукцыя раслінаводства (за выключэннем дэкаратыўных раслін і прадукцыі кветкаводства), малочныя і кісламалочныя прадукты (у тым ліку ў перапрацаваным выглядзе), прадукцыя пчалярства, іншая прадукцыя жывёлагадоўлі (акрамя пушніны), атрыманая ад хатніх жывёл (буйную рагатую жывёлу, свінні, коні, авечкі, козы, трусы, сельскагаспадарчая птушка), як у жывым выглядзе, так і прадукты забою ў сырам або перапрацаваным выглядзе.

У частках другой і трэцяй пункта 1 (штрых) артыкула 294 Падатковага кодэкса Рэспублікі Беларусь пазначаны наступныя дакументы:
даведка мясцовага выканаўчага і распарадчага органа, якая пацвярджае, што прадукцыя выраблена плацельшчыкам i (або) асобамi, указанымi ў падпункце 2.1 пункта 2 артыкула 153 Падатковага кодэкса Рэспублікі Беларусь, на размешчаным на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь зямельным участку, прадастаўленым плацельшчыку і (або) названым асобам для будаўніцтва і (або) абслугоўвання жылога дома, вядзення асабістай падсобнай гаспадаркі, калектыўнага садаводства, дачнага будаўніцтва, агародніцтва, у выглядзе службовага зямельнага надзела; 
для прадукцыі  пчалярства, вырабленай на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь, разам з даведкай, названай вышэй альбо замест яе (у выпадку, калі пчальнік размешчаны не на тых зямельных участках, якiя ва ўстаноўленым парадку прадастаўлены плацельшчыку, які рэалiзоўвае вырабленую iм прадукцыю пчалярства) ветэрынарна-санітарнага пашпарта пчальніка, выдадзенага на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь, і (або) пасведчання, аформленага на падставе гэтага пашпарта. 

Паказаны вышэй парадак не прымяняецца ў адносінах да замежных грамадзян і асоб без грамадзянства, якія часова знаходзяцца і часова пражываюць у Рэспубліцы Беларусь, якія ажыццяўляюць разавую рэалізацыю тавараў на рынках і (або) у іншых устаноўленых мясцовымі выканаўчымі і распарадчымі органамі месцах па спецыяльных дазволах, што выдаюцца ў адпаведнасці з заканадаўчымі актамі.

Рэалізацыя фізічнымі асобамі тавараў, якія не пералічаных вышэй, на рынках і (або) у іншых устаноўленых мясцовымі выканаўчымі і распарадчымі органамі месцах, а таксама ў iншых месцах, гандаль у якіх у адпаведнасці з заканадаўствам не дапускаецца, цягне накладанне штрафу ў памеры ад 5 да 50 базавых велічынь.
Установлено, что на торговых местах на рынках и (или) в иных установленных местными исполнительными и распорядительными органами местах запрещается реализация физическими лицами, не осуществляющими предпринимательскую деятельность, товаров, за исключением реализации следующих товаров, в случае если торговля ими не ограничена или не запрещена законодательством: 

-созданных этими физическими лицами произведений живописи, графики, скульптуры, предметов народных промыслов, продукции ремесленной деятельности; 
-продукции цветоводства, декоративных растений, их семян и рассады, животных; 
-непродовольственных товаров, бывших в употреблении у этих физических лиц 
и (или) членов их семьи;
- лекарственных растений, ягод, грибов, орехов, другой дикорастущей продукции;
- продукции, указанной в абзаце третьем части первой пункта 1 (штрих) статьи 294 Налогового кодекса Республики Беларусь, при наличии документов, предусмотренных в частях второй и третьей пункта 1(штрих)  статьи 294 Налогового кодекса Республики Беларусь. 

Справочно. В абзаце третьем части первой пункта 1 (штрих) статьи 294 Налогового кодекса Республики Беларусь перечислены следующие товары: овощи и фрукты (в том числе в переработанном виде путем соления, квашения, мочения, сушения), иная продукция растениеводства (за исключением декоративных растений и продукции цветоводства), молочные и кисломолочные продукты (в том числе в переработанном виде), продукция пчеловодства, иная продукция животноводства (кроме пушнины), полученная от домашних животных (крупный рогатый скот, свиньи, лошади, овцы, козы, кролики, сельскохозяйственная птица), как в живом виде, так и продукты убоя в сыром или переработанном виде. 

В частях второй и третьей пункта 1(штрих) статьи 294 Налогового кодекса Республики Беларусь указаны следующие документы: 

справка местного исполнительного и распорядительного органа,подтверждающая, что реализуемая продукция произведена плательщиком и (или) лицами, указанными в подпункте 2.1 пункта 2 статьи 153 Налогового кодекса Республики Беларусь, на находящемся на территории Республики Беларусь земельном участке, предоставленном плательщику и (или) указанным лицам для строительства и (или) обслуживания жилого дома, ведения личного подсобного хозяйства, коллективного садоводства, дачного строительства, огородничества, в виде служебного земельного надела;
для продукции  пчеловодства, произведенной на территории Республики Беларусь,  наряду со справкой, указанной выше либо вместо нее (в случае, когда пасека размещена не на тех земельных участках, которые в установленном порядке предоставлены плательщику, реализующему произведенную им продукцию пчеловодства) ветеринарно-санитарного паспорта пасеки, выданного на территории Республики Беларусь, и (или) свидетельства, оформленного на основании этого паспорта. 

Указанный выше порядок не применяется в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих и временно проживающих в Республике Беларусь, осуществляющих разовую реализацию товаров на рынках и (или) в иных установленных местными исполнительными и распорядительными органами местах по специальным разрешениям, выдаваемым в соответствии с законодательными актами. 

Реализация физическими лицами товаров, не перечисленных выше, на рынках и (или) в иных установленных местными исполнительными и распорядительными органами местах, а равно в иных местах, торговля в которых в соответствии с законодательством не допускается, влечет наложение штрафа в размере от 5 до 50 базовых величин.