четверг, 22 мая 2014 г.

Адмена некаторых раней дзеючых абмежаванняў для індывідуальных прадпрымальнікаў / Отмена некоторых ранее действовавших ограничений для индивидуальных предпринимателейАдменена палажэнне аб тым, што дзейнасць індывідуальнага прадпрымальніка можа ажыццяўляцца толькі з прыцягненнем членаў сям'і і блізкіх сваякоў (муж (жонка), бацькі, дзеці, усынавіцелі, усыноўленыя (удачароныя), родныя браты і сёстры, дзед, бабка, унукі).

Таксама адменена палажэнне аб тым, што індывідуальны прадпрымальнік мае права выкарыстоўваць для вытворчасці і ( або) рэалізацыі тавараў, а таксама выканання работ, аказання паслуг адначасова ў сукупнасці не больш за чатыры гандлёвых аб'ектаў ( гандлёвых месцаў на гандлёвых аб'ектах, якія з'яўляюцца самастойнымі гандлёвымі аб'ектамі ) , гандлёвых месцаў на рынках, аб'ектаў, у якіх індывідуальныя прадпрымальнікі аказваюць паслугі (выконваюць работы) спажыўцам, уключаючы транспартныя сродкі, якія прымяняюцца для перавозак пасажыраў і грузаў на падставе спецыяльнага дазволу (ліцэнзіі), іншых аб'ектаў, якія выкарыстоўваюцца для ажыццяўлення прадпрымальніцкай дзейнасці (для захоўвання тавараў , іх перапрацоўкі і інш.). Отменено положение о том, что деятельность индивидуального предпринимателя может осуществляться только с привлечением членов семьи и близких родственников (супруг (супруга), родители, дети, усыновители, усыновленные (удочеренные), родные братья и сестры, дед, бабка, внуки).

Также отменено положение о том, что индивидуальный предприниматель вправе использовать для производства и (или) реализации товаров, а также выполнения работ, оказания услуг одновременно в совокупности не более четырех торговых объектов (торговых мест на торговых объектах, являющихся самостоятельными торговыми объектами), торговых мест на рынках, объектов, в которых индивидуальные предприниматели оказывают услуги (выполняют работы) потребителям, включая транспортные средства, применяемые для перевозок пассажиров и грузов на основании специального разрешения (лицензии), иных объектов, используемых для осуществления предпринимательской деятельности (для хранения товаров, их переработки и др.).