вторник, 6 мая 2014 г.

Украіна. Права патрабаваць пры праверцы дакументы за ўжо правераны перыяд / Украина. Право требовать при проверке документы за уже проверенный период
Паводле новых тлумачэнняў Міністэрства даходаў Украіны кантралюючы орган мае права патрабаваць ад падаткаплацельшчыка першасныя дакументы, якія выкарыстоўваюцца ў бухгалтарскім і падатковым уліку, іншыя рэгістры, фінансавую, статыстычную справаздачнасць, звязаныя з вылічэннем і выплатай падаткаў і збораў, выкананнем патрабаванняў іншага заканадаўства, кантроль за выкананнем якога ўскладзены на кантралюючыя органы, з улікам тэрмінаў іх захоўвання, у тым ліку і за перыяды, якія ўжо былі правераны кантралюючымі органамі.

Согласно новым разъяснениям Министерства доходов Украины контролирующий орган вправе требовать от налогоплательщика первичные документы, которые используются в бухгалтерском и налоговом учете, другие регистры, финансовую, статистическую отчетность, связанные с исчислением и уплатой налогов и сборов, выполнением требований другого законодательства, контроль за соблюдением которого возложен на контролирующие органы, с учетом сроков их хранения, в т.ч. и за периоды, которые уже были проверены контролирующими органами.

Контролирующие органы вправе требовать 

при проверке документы за уже проверенный период