четверг, 1 мая 2014 г.

Расія. Праект нарматываў ўзнікнення адходаў і лімітаў на іх размяшчэнне / Россия. Проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещениеФГУП «Канал імя Масквы» ажыццяўляе вытворчую дзейнасць не маючы ўзгоднены ў адпаведнасці з патрабаваннем заканадаўства РФ Праект нарматываў з'яўленне адходаў і лімітаў на іх размяшчэнне  і «Ліміт на размяшчэнне адходаў», чым парушаны арт. 11, 18 Федэральнага Закона ад 1998/06/24 г. № 89-ФЗ «Аб адходах вытворчасцi i спажывання».

З прычыны вышэйпададзенага, суд прыйшоў да высновы аб тым, што склад адміністрацыйнага правапарушэння, адказнасць за ўчыненне якога ўстаноўлена арт. 8.2 КаАП РФ, даказаны і пацверджаны матэрыяламі справы аб адміністрацыйным правапарушэнні.

У адпаведнасці з ч. 2 арт. 2.1 КаАП РФ юрыдычная асоба прызнаецца вінаватым у здзяйсненні адміністрацыйнага правапарушэння, калі будзе ўстаноўлена, што ў яго мелася магчымасць для захавання правілаў і нормаў, за парушэнне якіх названым Кодэксам або законамі суб'екта Расійскай Федэрацыі прадугледжана адміністрацыйная адказнасць, але дадзеных асобай не былі прыняты ўсе залежныя ад яго меры па іх захаванню.

Віна Заяўніка ў здзяйсненні адміністрацыйнага правапарушэння, прадугледжанага арт. 8.2 КаАП РФ пацвярджаецца матэрыяламі справы.

Довад ФГУП «Канал імя Масквы» аб немагчымасці своечасовага прадстаўлення запатрабаваных дакументаў у адміністрацыйны орган судом расцэньваецца як спроба сыходу ад адміністрацыйнай адказнасці, паколькі запатрабаваныя Дэпартаментам дакументы, адсутнасць якіх паслужыла падставай для прыцягнення прадпрыемства да адміністрацыйнай адказнасці, а менавіта, ўзгоднены ў адпаведнасці з патрабаваннем заканадаўства РФ Праект нарматываў адукацыі адходаў і лімітаў на іх размяшчэнне (ПНООЛР) і «Ліміт на размяшчэнне адходаў» у адпаведнасці з арт. 11, 18 Федэральнага Закона ад 1998/06/24 г. № 89-ФЗ «Аб адходах вытворчасцi i спажывання» не прадстаўлены і суду.


ФГУП «Канал имени Москвы» осуществляет производственную деятельность не имея согласованный в соответствии с требованием законодательства РФ Проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР) и «Лимит на размещение отходов», чем нарушены ст. 11, 18 Федерального Закона от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

Ввиду вышеизложенного, суд пришел к выводу о том, что состав административного правонарушения, ответственность за совершение которого установлена ст. 8.2 КоАП РФ, доказан и подтвержден материалами дела об административном правонарушении.

В соответствии с ч.2 ст. 2.1 КоАП РФ юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых названным    Кодексом    или   законами субъекта    Российской    Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

Вина Заявителя в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 8.2 КоАП РФ подтверждается материалами дела.

Довод ФГУП «Канал имени Москвы» о невозможности своевременного представления затребованных документов в административный орган судом расценивается как попытка ухода от административной ответственности, поскольку затребованные Департаментом документы, отсутствие которых послужило основанием для привлечения предприятия к административной ответственности, а именно, согласованный в соответствии с требованием законодательства РФ Проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР) и «Лимит на размещение отходов» в соответствии со ст. 11, 18 Федерального Закона от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» не представлен и суду.