пятница, 2 мая 2014 г.

Падазроныя фінансавыя аперацыі / Подозрительные финансовые операцииУ Закон Рэспублікі Беларусь ад 19 ліпеня 2000 года "Аб мерах па прадухіленні легалізацыі даходаў, атрыманых злачынным шляхам, і фінансавання тэрарыстычнай дзейнасці» ўнесены змены і дапаўненні.

У прыватнасці прадугледжана, што крытэрыі выяўлення і прыкметы падазроных фінансавых аперацый, якія могуць з'яўляцца падставамі для адмовы ў ажыццяўленні фінансавай аперацыі вызначаюцца банкамі, нябанкаўскімі крэдытна-фінансавымі арганізацыямі ў правілах унутранага кантролю з улікам асаблівасцяў іх дзейнасці з ліку крытэрыяў і прыкмет, якія ўсталёўваюцца Нацыянальным банкам Рэспублікі Беларусь, а дадатковыя крытэрыі і прыкметы могуць вызначацца банкамі, нябанкаўскімі крэдытна-фінансавымі арганізацыямі з папярэднім паведамленнем Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь не пазней чым за адзін месяц да iх увядзення ў дзеянне.

Таксама прадугледжана, што банкі, нябанкаўскія крэдытна-фінансавыя арганізацыі дадаткова мае права: 

- адмовіць удзельнікам фінансавай аперацыі ў яе ажыццяўленні (за выключэннем залічэння на рахунак атрымальніка паступіўшых грашовых сродкаў), калі фінансавая аперацыя адказвае крытэрам выяўлення і прыкметах падазроных фінансавых аперацый, якія згодна з правіламі ўнутранага кантролю банка, нябанкаўскай крэдытна-фiнансавай арганiзацыi могуць з'яўляцца падставамі для адмовы ў яе ажыццяўленні;

- прыпыніць фінансавую аперацыю (за выключэннем залічэння на рахунак атрымальніка паступіўшых грашовых сродкаў), але не больш чым на два працоўныя дні, уключаючы дзень, калі распараджэнне ўдзельніка фінансавай аперацыі аб яе ажыццяўленні павінна быць выканана, для прыняцця рашэння аб ажыццяўленні фінансавай аперацыі або аб адмове ў яе ажыццяўленні.


В Закон Республики Беларусь от 19 июля 2000 года «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности» внесены изменения и дополнения. 

В частности предусмотрено,что критерии выявления и признаки подозрительных финансовых операций, которые могут являться основаниями для отказа в осуществлении финансовой операции определяются банками, небанковскими кредитно-финансовыми организациями в правилах внутреннего контроля с учетом особенностей их деятельности из числа критериев и признаков, устанавливаемых Национальным банком Республики Беларусь, а дополнительные критерии и признаки могут определяться банками, небанковскими кредитно-финансовыми организациями с предварительным уведомлением Национального банка Республики Беларусь не позднее чем за один месяц до их введения в действие. 

Также предусмотрено,что банки, небанковские кредитно-финансовые организации дополнительно вправе: 

- отказать участникам финансовой операции в ее осуществлении (за исключением зачисления на счет получателя поступивших денежных средств), если финансовая операция отвечает критериям выявления и признакам подозрительных финансовых операций, которые согласно правилам внутреннего контроля банка, небанковской кредитно-финансовой организации могут являться основаниями для отказа в ее осуществлении;

-приостановить финансовую операцию (за исключением зачисления на счет получателя поступивших денежных средств), но не более чем на два рабочих дня, включая день, когда распоряжение участника финансовой операции о ее осуществлении должно быть выполнено, для принятия решения об осуществлении финансовой операции либо об отказе в ее осуществлении.