четверг, 22 мая 2014 г.

Парадак рэалізацыі прадпрымальнікамі тавараў без дакументаў, якія пацвярджаюць іх набыццё, да 1 сакавіка 2015 года /Порядок реализации предпринимателями товаров без документов, подтверждающих их приобретение, до 1 марта 2015 годаУстаноўлена, што індывідуальныя прадпрымальнікі па стане на 1 ліпені 2014 складаюць вопіс рэшткаў тавараў, увезеных на тэрыторыю Рэспублікі Беларусь з тэрыторыі дзяржаў - членаў Мытнага саюза без дакументаў, якія пацвярджаюць іх набыццё, пры рознічным гандлі якімі выплачваецца адзіны падатак. 

Што павінна ўтрымліваюцца ў пазначанай вопісу паказана ў абзацы другiм пункта 1.2 Указа Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 16 мая 2014 г. № 222 спасылка на які прыведзена ў гэтым матэрыяле.

Індывідуальныя прадпрымальнікі не пазней за 30 Ліпені 2014 прадстаўляюць у падатковы орган па месцы пастаноўкі на ўлік вопіс рэшткаў тавараў у двух экзэмплярах для іх запэўніванні. 

Вопіс рэшткаў тавараў з адзнакай падатковага органа павінна знаходзіцца ў тым гандлёвым аб'екце, гандлёвым аб'екце грамадскага харчавання, гандлёвым месцы на рынку, месцы захоўвання рэшткаў тавараў, па якім яна складзена, адпаведна да заканчэння рэалізацыі рэшткаў тавараў, да адпачынку гэтых тавараў з месцаў захоўвання ў месцы рэалізацыі.

Да 1 сакавіку 2015 г. індывідуальныя прадпрымальнікі маюць права: 
- ажыццяўляць раздробны гандаль рэшткамі тавараў, названых вышэй, на падставе вопісу рэшткаў тавараў без уліку патрабаванняў аб наяўнасці дакументаў, якія пацвярджаюць іх (тавараў) набыццё, з выплатай адзінага падатку ў адпаведнасці з Падатковым кодэксам Рэспублікі Беларусь і падатку на дабаўленую вартасць у фіксаванай суме ў адпаведнасці з Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 18 чэрвеня 2005 г. № 285 "Аб некаторых мерах па рэгуляванні прадпрымальніцкай дзейнасці»;
- ажыццяўляць аптовы гандаль рэшткамі тавараў, названых вышэй, арганізацыям і індывідуальным прадпрымальнікам на падставе першасных уліковых дакументаў, якія афармляюцца ў адпаведнасці з заканадаўствам, з выплатай падаходнага падатку з фізічных асоб або падатку пры спрошчанай сістэме падаткаабкладання, падатку на дабаўленую вартасць у адпаведнасці з Падатковым кодэксам Рэспублікі Беларусь з улікам асаблівасцяў, указаных ніжэй.

У выпадку, названым у вышэй, па таварах, увезеных на тэрыторыю Рэспублікі Беларусь з тэрыторыі дзяржаў - членаў Мытнага саюза, індывідуальныя прадпрымальнікі вылічаюць падатак на дабаўленую вартасць па стаўках, устаноўленых заканадаўствам, зыходзячы з кошту набытых тавараў. Прадстаўленне падатковай дэкларацыі (разліку) па падатку на дабаўленую вартасць і выплата падатку на дабаўленую вартасць вырабляюцца не пазней за 20-га чысла месяца, наступнага за месяцам рэалізацыі тавараў.Установлено, что индивидуальные предприниматели по состоянию на 1 июля 2014 г. составляют опись остатков товаров, ввезенных на территорию Республики Беларусь с территории государств – членов Таможенного союза без документов, подтверждающих их приобретение, при розничной торговле которыми уплачивается единый налог. 

Что должно содержатся в обозначенной  описи указано в абзаце втором пункта 1.2 Указа Президента Республики Беларусь от 16 мая 2014 г. № 222 ссылка на который приведена в настоящем материале. 

Индивидуальные предприниматели не позднее 30 июля 2014 г. представляют в налоговый орган по месту постановки на учет опись остатков товаров в двух экземплярах для их заверения. 

Опись остатков товаров с отметкой налогового органа должна находиться в том торговом объекте, торговом объекте общественного питания, торговом месте на рынке, месте хранения остатков товаров, по которому она составлена, соответственно до окончания реализации остатков товаров, до отпуска этих товаров из мест хранения в места реализации. 

До 1 марта 2015 г. индивидуальные предприниматели вправе: 
- осуществлять розничную торговлю остатками товаров, указанных выше, на основании описи остатков товаров без учета требований о наличии документов, подтверждающих их (товаров) приобретение,  с уплатой единого налога в соответствии с Налоговым кодексом Республики Беларусь и налога на добавленную стоимость в фиксированной сумме в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 18 июня 2005 г. № 285 «О некоторых мерах по регулированию предпринимательской деятельности»; 
- осуществлять оптовую торговлю остатками товаров, указанных выше, организациям и индивидуальным предпринимателям на основании первичных учетных документов, оформляемых в соответствии с законодательством, с уплатой подоходного налога с физических лиц или налога при упрощенной системе налогообложения, налога на добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Республики Беларусь с учетом особенностей, указанных ниже. 

В случае, указанном в выше, по товарам, ввезенным на территорию Республики Беларусь с территории государств – членов Таможенного союза, индивидуальные предприниматели исчисляют налог на добавленную стоимость по ставкам, установленным законодательством, исходя из стоимости приобретенных товаров. Представление налоговой декларации (расчета) по налогу на добавленную стоимость и уплата налога на добавленную стоимость производятся не позднее 20-го числа месяца, следующего за месяцем реализации товаров.