среда, 7 мая 2014 г.

Новыя паўнамоцтвы Мінпрацы Рэспублікі Беларусь / Новые полномочия Минтруда Республики БеларусьКампетэнцыя Міністэрства працы і сацыяльнай абароны Рэспублікі Беларусь дапоўнена наступнымі новымі паўнамоцтвамі: 

- вызначэнне парадку навучання, стажыроўкі, інструктажу і праверкі ведаў якія працуюць па пытаннях аховы працы; 

- вызначэнне парадку распрацоўкі і прыняцця інструкцый па ахове працы для прафесій і (або) асобных відаў работ (паслуг);

-  ўсталяванне сумесна з Міністэрствам аховы здароўя пералік работ (прафесій), пры выкананні якіх патрабуюцца предсменный (перад пачаткам працы, змены) медыцынскі агляд альбо агляд тых якія працуюць на прадмет знаходжання ў стане алкагольнага, наркатычнага ці таксічнага ап'янення, парадак правядзення предсменного (перад пачаткам працы, змены) медыцынскага агляду тых якія працуюць, а таксама парадак правядзення агляду на прадмет знаходжання ў стане алкагольнага, наркатычнага або таксічнага ап'янення працуючых.

Таксама ўнесена ўдакладненне згодна з якім Міністэрства працы не забяспечвае наймальнікаў працоўнымі кніжкамі, а, проста, вызначае парадак такога забеспячэння.

Акрамя таго, вызначана, што Міністэрства працы мае права прымаць нарматыўныя прававыя акты, якія рэгулююць парадак забеспячэння работнікаў сродкамі індывідуальнай абароны. Компетенция Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь  дополнена следующими новыми полномочиями:
- определение порядка обучения, стажировки, инструктажа и проверки знаний работающих по вопросам охраны труда; 
- определение порядка разработки и принятия инструкций по охране труда для профессий и (или) отдельных видов работ (услуг);
-  установление совместно с Министерством здравоохранения перечня работ (профессий), при выполнении которых требуются предсменный (перед началом работы, смены) медицинский осмотр либо освидетельствование работающих на предмет нахождения в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, порядок проведения предсменного (перед началом работы, смены) медицинского осмотра работающих, а также порядок проведения освидетельствования на предмет нахождения в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения работающих.

Также внесено уточнение согласно которому Министерство труда не обеспечивает нанимателей трудовыми книжками, а, просто, определяет порядок такого обеспечения.

Кроме того, определено, что Министерство труда имеет право принимать нормативные правовые акты регулирующие порядок обеспечения работников средствами индивидуальной защиты.