вторник, 13 мая 2014 г.

Грашовыя нормы выдаткаў на харчаванне для вучняў / Денежные нормы расходов на питание для обучающихсяПавялічаны грашовыя нормы выдаткаў на харчаванне для навучэнцаў, а таксама ўдзельнікаў адукацыйных мерапрыемстваў з ліку асоб, якія навучаюцца ва ўстановах адукацыі.

Даведачна. Згодна з артыкулам 40 Кодэкса Рэспублікі Беларусь аб адукацыі ўстановы адукацыі (іншыя арганізацыі, індывідуальныя прадпрымальнікі, якім у адпаведнасці з заканадаўствам дадзена права ажыццяўляць адукацыйную дзейнасць, пры рэалізацыі імі адукацыйнай праграмы дашкольнай адукацыі, адукацыйнай праграмы спецыяльнай адукацыі на ўзроўні дашкольнай адукацыі, адукацыйнай праграмы спецыяльнай адукацыі на ўзроўні дашкольнай адукацыі для асоб з інтэлектуальнай недастатковасцю) ствараюць неабходныя ўмовы для арганізацыі харчавання навучэнцаў. 

Харчаванне арганізуецца па ўстаноўленых нормах харчавання і грашовых нормаў выдаткаў на харчаванне для адпаведных катэгорый навучэнцаў. Пры неабходнасці арганізуецца дыетычнае (зберагалае) харчаванне. Нормы харчавання, грашовыя нормы расходаў на харчаванне зацвярджаюцца Урадам Рэспублікі Беларусь або ўпаўнаважаным iм органам.

У прыватнасці, існуе пастанова Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь 27 красавіка 2013 г. № 317 "Аб нормах харчавання і грашовых нормах расходаў на харчаванне навучэнцаў, а таксама ўдзельнікаў адукацыйных мерапрыемстваў з ліку асоб, якія навучаюцца ва ўстановах адукацыі".
Увеличены денежные нормы расходов на питание для обучающихся, а также участников образовательных мероприятий из числа лиц, обучающихся в учреждениях образования. 

Справочно. Согласно статье 40 Кодекса Республики Беларусь об образовании учреждения образования (иные организации, индивидуальные предприниматели, которым в соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять образовательную деятельность, при реализации ими образовательной программы дошкольного образования, образовательной программы специального образования на уровне дошкольного образования, образовательной программы специального образования на уровне дошкольного образования для лиц с интеллектуальной недостаточностью) создают необходимые условия для организации питания обучающихся. 

Питание организуется по установленным нормам питания и денежным нормам расходов на питание для соответствующих категорий обучающихся. При необходимости организуется диетическое (щадящее) питание. Нормы питания, денежные нормы расходов на питание утверждаются Правительством Республики Беларусь или уполномоченным им органом.

В частности, существует постановление Совета Министров Республики Беларусь 27 апреля 2013 г. № 317 "О нормах питания и денежных нормах расходов на питание обучающихся, а также участников образовательных мероприятий из числа лиц, обучающихся в учреждениях образования".