вторник, 17 июня 2014 г.

Вызначэнне памеру дапамогі па часовай непрацаздольнасці / Определение размера пособия по временной нетрудоспособности / Determining an amount of a temporary disability benefit
У мэтах вызначэння памеру дапамогі па часовай непрацаздольнасці ўстаноўлена, што ў выпадку перападначаленнi, рэарганізацыі плацельшчыка, змены ўласніка яго маёмасці на працягу разліковага перыяду памер сярэднядзённага заробку для вылічэння дапамогі па часовай непрацаздольнасці вызначаецца яго правапераемнікам з улікам заробку за перыяд працы да названых змяненняў на падставе звестак аб заробку, запатрабаваных плацельшчыкам, якi назначае дапаможнік.

Больш канкрэтна сфармулявана становішча, якое рэгулюе выпадкі калі работнік, не мае ў разліковым перыядзе заробку або мае заробак менш чым за каляндарны месяц.

"Калі лік каляндарных дзён разліковага перыяду з улікам частцы другой пункта 22 гэтага Палажэння складае менш за 30 каляндарных дзён, дапаможнікі вылічаюцца зыходзячы з тарыфнай стаўкі (акладу) (без надбавак і павышэнняў) работніка, усталяванай (ого) на дзень ўзнікнення права на дапамогі (далей - тарыфная стаўка (аклад), або зыходзячы з сярэдняга заробку, захоўваецца за час працоўнага і сацыяльнага (у сувязі з навучаннем) адпачынкаў, водпуску па цяжарнасці і родах, часовай непрацаздольнасці (далей - сярэдні заробак) (па больш выгаднаму варыянту)".

Устаноўлена, што асобы, якія выплачваюць абавязковыя страхавыя ўзносы самастойна, а таксама выконваюць работы па грамадзянска-прававых дагаворах у фiзiчных асоб выплачваюць абавязковыя страхавыя ўзносы ў бюджэт фонду за вылікам сум налічаных дапаможнікаў.

*****

В целях определения размера пособия по временной нетрудоспособности  установлено, что в случае переподчинения, реорганизации плательщика, смены собственника его имущества в течение расчетного периода размер среднедневного заработка для исчисления пособия по временной нетрудоспособности определяется его правопреемником с учетом заработка за период работы до указанных изменений на основании сведений о заработке, истребованных плательщиком, назначающим пособие. 

Более конкретно сформулировано положение, регулирующее случаи когда работник, не имеет в расчетном периоде заработка или имеет заработок менее чем за календарный месяц. 

"Если число календарных дней расчетного периода с учетом части второй пункта 22 настоящего Положения составляет менее 30 календарных дней, пособия исчисляются исходя из тарифной ставки (оклада) (без надбавок и повышений) работника, установленной(ого) на день возникновения права на пособия (далее – тарифная ставка (оклад), или исходя из среднего заработка, сохраняемого за время трудового и социального (в связи с обучением) отпусков, отпуска по беременности и родам, временной нетрудоспособности (далее – средний заработок) (по более выгодному варианту)". 

Установлено, что лица, уплачивающие обязательные страховые взносы самостоятельно, а также выполняющие работы по гражданско-правовым договорам у физических лиц уплачивают обязательные страховые взносы в бюджет фонда за вычетом сумм начисленных пособий. 

*****

In order to determine the amount of a benefit by reason of temporary disability, it has been determanded that in the case of reassignment, reorganization of the payer, the change of an ownership of its property during the billing period size of the average daily wage for the calculation of temporary disability a benefit is determined by its successor  taking into account earnings for the period of work till the mentioned changes on the basis of information about earnings, which are claimed by a payer who appoints the benefit. 

More specifically worded provision governing cases where an employee does not have earnings in the billing period or his (her) earnings is less than for calendar month. 

"If a number of calendar days of a billing period in view of the second part  paragraph 22 hereof is less than 30 calendar days, a benefit iscalculated based on the wage rate (salary) (excluding bonuses and promotions) of a worker which is set  on day of entitlement to benefits (hereinafter - flat rate (salary), or on a basis of average earnings, saved during labor and social (in connection with training) holidays, maternity leave, temporary disability (hereinafter - the average wage) (at more favorable variant)".

It is established that a person which paying the required premiums on their own, as well as a person which carrying out work on civil contracts with individuals pays the compulsory insurance contributions to the fund, less an amounts of accrued benefits.