пятница, 13 июня 2014 г.

Змены ў форме пагаднення аб умовах вытворчасці легкавых аўтамабіляў / Изменения в форме соглашения об условиях производства легковых автомобилей /Changes in the form of an agreement on conditions of a production of passenger cars
Ўнесены змены ў форму пагаднення аб умовах вытворчасці легкавых аўтамабіляў.

У прыватнасці, прадугледжана, што спецыфікацыя (пералік) тэхналагічнага абсталявання (камплектуючых і запасных частак да яго) (дадатак 1 да гэтага пагаднення) і аўтакампанентаў (дадатак 3 да гэтага пагаднення), якія плануюцца да ўвозу на тэрыторыю Рэспублiкi Беларусь у мэтах ажыццяўлення вытворчасці легкавых аўтамабіляў, ўзгадняецца Бакамі і з'яўляецца неад'емнай часткай гэтага пагаднення. 

Таксама прадугледжана, што арганізацыя (якая арганізоўвае ў Рэспубліцы Беларусь серыйную вытворчасць легкавых аўтамабіляў) абавязваецца арганізаваць зварку, афарбоўку і зборку кузаваў легкавых аўтамабіляў не пазней чым праз 84 месяца з дня заключэння пагаднення, а не як раней - праз 30 месяцаў.

Прадугледжана таксама, што калі дзеянне непераадольнай сілы будзе працягвацца больш за тры месяцы, кожны з Бакоў мае права ініцыяваць спыненне дзеяння пагаднення. Раней, дадзенае становішча прадугледжвала аўтаматычнае спыненне  абавязацельстваў пагаднення. 

Палажэнне аб непераадольнай сіле дапоўнена яшчэ адным прапановай. "Пры надыходзе абставін непераадольнай сілы тэрмін выканання абавязацельстваў па пагадненні адсоўваецца суразмерна часу, на працягу якога дзейнічалі дадзеныя абставіны ".

****

Внесены изменения в форму соглашения об условиях производства легковых автомобилей.

В частности, предусмотрено, что Спецификация (перечень) технологического оборудования (комплектующих и запасных частей к нему) (приложение 1 к настоящему соглашению) и автокомпонентов (приложение 3 к настоящему соглашению), планируемых к ввозу на территорию Республики Беларусь в целях осуществления производства легковых автомобилей, согласовывается Сторонами и является неотъемлемой частью настоящего соглашения.

Также предусмотрено, что организация (которая организовывает в Республике Беларусь серийное производство легковых автомобилей) обязуется организовать сварку, окраску и сборку кузовов легковых автомобилей не позднее чем через 84 месяца со дня заключения соглашения, а не как ранее - через 30 месяцев. 

Предусмотрено также, что если действие непреодолимой силы будет продолжаться более трех месяцев, каждая из Сторон вправе инициировать прекращение действия соглашения.  Ранее, данное положение предусматривало автоматическое прекращение обязательств соглашения.

Положение о непреодолимой силе дополнено еще одним предложением. "При наступлении обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения обязательств по соглашению отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали данные обстоятельства".

****

Changes and additions have been made to  the form of an agreement on the conditions of  a production of cars.

In particular, it is envisaged that the specification (list) of process equipment (accessories and spare parts) (Annex 1 to this Agreement) and components (Annex 3 to this Agreement), planned to be imported into the territory of the Republic of Belarus to implement the production of passenger cars, should be agreed by the Parties and is an integral part of this Agreement.

It is also envisaged that the organization (which organizes in the territory of the Republic of Belarus serial production cars) undertakes to organize welding, painting and assembly of car bodies not later than 84 months from the date of the agreement, and not as before - not later than 30 months. 

It has been established also that if the force majeure continues for more than three months, each Party shall have the right initiate termination of the agreement. Earlier, this provision provided for the automatic termination of treaty obligations.

Position about  force majeure has been completed of an another suggestion. "In the event of force majeure terms of obligations under the agreement should be extended according to the time during which the circumstances acted. "