пятница, 6 июня 2014 г.

Апытанне з выкарыстаннем паліграфа пры адборы кандыдатаў на службу ў Дзяржаўны камітэт судовых экспертыз / Опрос с использованием полиграфа при отборе кандидатов на службу в Государственный комитет судебных экспертиз / Interrogation with a polygraph at recruitment of a candidate to serve in the State committee of forensic examinations
Зацверджана Інструкцыя аб парадку правядзення апытання з выкарыстаннем паліграфа пры адборы кандыдатаў на службу ў Дзяржаўны камітэт судовых экспертыз Рэспублікі Беларусь.

Згодна з названай Інструкцыі апытанне з выкарыстаннем паліграфа - гутарка якая праводзіцца па адмысловых методыках  з кандыдатам з фіксацыяй яго псіхафізіялагічных параметраў (рэакцый) з наступнай ацэнкай яго эмацыйнага напружання на прад'яўляльныя вербальныя і невербальныя раздражняльнікі. 

Апытанне праводзіцца для выяўлення магчыма захаваных абставінаў і фактаў, якія могуць з'яўляцца падставай для прафесійнай непрыдатнасці да службы, а таксама для псіхалагічнага суправаджэння кандыдата.

Вынікі апытання носяць імавернасны і рэкамендацыйны характар. 

Апытанне спрыяе: 
- выяўленню адмоўных матываў паступлення кандыдата на службу; 
- ўдакладненні анкетных данных кандыдата; 
- выяўленню у кандыдата шкодных схільнасцяў і некаторых асаблівасцяў паводзін; 
- выяўленню іншых фактаў і абставінаў, якія перашкаджаюць прыёму грамадзяніна на службу.Утверждена Инструкция о порядке проведения опроса с использованием полиграфа при отборе кандидатов на службу в Государственный комитет судебных экспертиз Республики Беларусь.

Согласно указанной Инструкции опрос с использованием полиграфа – проводимая по специальным методикам беседа с кандидатом с фиксацией его психофизиологических параметров (реакций) с последующей оценкой его эмоционального напряжения на предъявляемые вербальные и невербальные раздражители.

Опрос проводится для выявления возможно скрываемых обстоятельств и фактов, которые могут являться основанием для профессиональной непригодности к службе, а также для психологического сопровождения кандидата. 

Результаты опроса носят вероятностный и рекомендательный характер. 

Опрос способствует: 
- выявлению отрицательных мотивов поступления кандидата на службу;
- уточнению анкетных данных кандидата; 
- выявлению у кандидата вредных наклонностей и некоторых особенностей поведения; 
- выявлению иных фактов и обстоятельств, препятствующих приему гражданина на службу. The Regulation on how to conduct an interrogation using a polygraph in selection of candidates to serve in the State Committee of the Republic of Belarus of forensic examinations has been aprooved.

According to the Regulation an interrogation with a polygraph - conducted by special techniques a conversation with a candidate with fixation of his (her) physiological parameters (reactions), and  follow assessment of his (her) emotional stress as  reaction on  verbal and nonverbal stimuluses. 

The interrogation are conducted to detect of possible hidden circumstances and facts that can be the basis for professional unfitness for the service, as well as  psychological maintenance for a candidate. 

Results of the interrogation are probabilistic and recommendatory. 

The survey helps:
- to identify of negative motives of a candidate related with  entrance to the service;
- to refine of the personal data of a candidate; 
- to identify harmful tendencies  of a candidate and some features of his (her) behavior; 
- to identify other facts and circumstances that would be an obstacle for a recruitment of a  candidate.