среда, 18 июня 2014 г.

Прадастаўленне кампенсацый па ўмовах працы / Предоставление компенсаций по условиям труда / Compensations for working conditionsУстаноўлена, што Міністэрства працы і сацыяльнай абароны упаўнаважана на прыняцце па ўзгадненні з зацікаўленымі нарматыўнага прававога акта аб зацвярджэнні спісу вытворчасцей, цэхаў, прафесій і пасад са шкоднымі і (або) небяспечнымі ўмовамі працы, работа ў якiх дае права на скарочаную працягласць працоўнага часу, і парадку прадастаўлення работнікам кампенсацый у выглядзе скарочанай працягласці працоўнага часу.

Таксама ўстаноўлена, што права на кампенсацыю ў выглядзе аплаты працы ў павышаным памеры шляхам устанаўлення даплат маюць работнікі, занятыя поўны працоўны дзень на работах са шкоднымі і (або) небяспечнымі ўмовамі працы, пацверджанымі вынікамі атэстацыі рабочых месцаў па ўмовах працы (далей - атэстацыя). Пры гэтым указаная кампенсацыя прадастаўляецца работнікам за дні занятасці выкананнем гэтых работ на працягу не менш за 80 працэнтаў штодзённай працягласці працы (змены), усталяванай у адпаведнасці з заканадаўствам.

Акрамя таго, прадугледжана, што працаўнікам, якім у адпаведнасці з актамі заканадаўства ўстаноўлена падвышаная аплата працы за асаблівы характар ​​работ, даплата за працу ў гэтых умовах па выніках атэстацыі не ўстанаўліваецца. 

Іншыя новаўвядзенні па пытанні кампенсацыі умоў працы глядзіце ў ніжэй прыведзеннай Пастанове.

****

Установлено, что  Министерство труда и социальной защиты уполномочено на принятие по согласованию с заинтересованными нормативного правового акта об утверждении списка производств, цехов, профессий и должностей с вредными и (или) опасными условиями труда, работа в которых дает право на сокращенную продолжительность рабочего времени, и порядка предоставления работникам компенсаций в виде сокращенной продолжительности рабочего времени.

Также установлено, что право на компенсацию в виде оплаты труда в повышенном размере путем установления доплат имеют работники, занятые полный рабочий день на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, подтвержденными результатами аттестации рабочих мест по условиям труда (далее – аттестация). При этом указанная компенсация предоставляется работникам за дни занятости выполнением этих работ в течение не менее 80 процентов ежедневной продолжительности работы (смены), установленной в соответствии с законодательством.

Кроме того, предусмотрено, что работникам, которым в соответствии с актами законодательства установлена повышенная оплата труда за особый характер работ, доплата за работу в этих условиях по результатам аттестации не устанавливается.

Иные нововведения по вопросу компенсации условий труда смотрите в ниже приведенном Постановлении. 

*****

It is established  that the Ministry of Labour and Social Protection is authorized to issue, in consultation with interested, the regulations for the approval of the list of manufactures, departments, professions and positions with harmful and (or) hazardous working conditions, which entitles the shorter hours of work, and the regulations for the order to provide workers' compensation in the form of the reduced working time. 

It is established also  that the right to compensation in the form of wages at a higher rate by imposing surcharges have employees who work full-time to work with harmful and (or) hazardous working conditions, confirmed by the results of certification of workplaces on working conditions (hereinafter - the certification). Wherein said compensation grants to employees for at least 80 percent of the daily hours of work (shift), established in accordance with the law. 

In addition, it is provided that the employee, who, in accordance with the legislation is set wage increases for the special nature of the work, the additional payment for the work in these conditions on results of the certification should not be installed.

Other innovations on the matter of the payment conditions, look in the Resolution below.