пятница, 27 июня 2014 г.

Парадак разлікі і ўнясення платы за жыллёва-коммуальные паслугі / Порядок расчеты и внесения платы за жилищно-коммуальные услугиУ Рэспубліцы Беларусь вызначаны парадак разлікаў і ўнясення платы за жыллёва-камунальныя паслугі і платы за карыстанне жылымі памяшканнямі дзяржаўнага жыллёвага фонду.  

Такое рашэнне змяшчаецца ў пастанове Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 12 чэрвеня 2014 № 571, якім зацверджана Палажэнне аб парадку разлікаў і ўнясення платы за жыллёва-камунальныя паслугі і платы за карыстанне жылымі памяшканнямі дзяржаўнага жыллёвага фонду.

У прыватнасці, Палажэннем устаноўлена, што плата за жыллёва-камунальныя паслугі і плата за карыстанне жылым памяшканнем ўносяцца за кожны мінулы месяц не пазней за 25-га чысла наступнага за ім месяца на падставе плацежнага дакумента па форме, устаноўленай Міністэрствам жыллёва-камунальнай гаспадаркі. Дадзены плацежны дакумент уяўляецца плацельшчыку жыллёва-камунальных паслуг на папяровым носьбіце і (або) у электронным выглядзе не пазней 15-га чысла арганізацыямі, якія ажыццяўляюць эксплуатацыю жыллёвага фонду і (або) якія прадстаўляюць жыллёва-камунальныя паслугі, іншымі арганізацыямі, якія ажыццяўляюць налічэнне платы за жыллёва-камунальныя паслугі і платы за карыстанне жылым памяшканнем, або ў адпаведнасці з дамовамі на пастаўку электраэнергіі і газу. 

Плата за асноўныя жыллёва-камунальныя паслугі ўключае ў сябе плату за: 

-тэхнічнае абслугоўванне; 
-бягучы рамонт; 
-капітальны рамонт; 
камунальныя паслугі (гарачае і халоднае водазабеспячэнне, водаадвядзенне (каналізацыю), газа-электра-і цеплазабеспячэнне, карыстанне ліфтам, вываз, абясшкоджванне і перапрацоўку цвёрдых камунальных адходаў). 

Плата за дадатковыя жыллёва-камунальныя паслугі ўключае ў сябе плату за жыллёва-камунальныя паслугі, якія прадстаўляюцца дадаткова да асноўных жыллёва-камунальных паслугах у адпаведнасці з дамовамі на аказанне дадатковых жыллёва-камунальных паслуг.

Згодна з Палажэннем льготы па плаце за жыллёва-камунальныя паслугі (тэхнічнае абслугоўванне, гарачае і халоднае водазабеспячэнне, водаадвядзенне (каналізацыю), газа-, электра-і цеплазабеспячэнне, вываз, абясшкоджванне і перапрацоўку цвёрдых камунальных адходаў, карыстанне ліфтам) і плаце за карыстанне жылым памяшканнем плацельшчыкам жыллёва-камунальных паслуг і (або) іншым грамадзянам, зарэгістраваным па месцы жыхарства ў жылым памяшканні плацельшчыка жыллёва-камунальных паслуг, якія маюць права на льготы па такіх платам, падаюцца ў адпаведнасці з артыкулам 16 Закона Рэспублікі Беларусь ад 14 чэрвеня 2007 г. «Аб дзяржаўных сацыяльных ільготах, правах і гарантыях для асобных катэгорый грамадзян ». 

Устаноўлена, што плата за камунальныя паслугі вылічаецца зыходзячы з фактычнага спажывання гэтых паслуг у натуральным выражэнні на падставе дадзеных прыбораў індывідуальнага або групавога ўліку, а пры іх адсутнасці - на падставе нормаў (нарматываў) спажывання, устаноўленых мясцовымі выканаўчымі і распарадчымі органамі, а таксама тарыфаў на камунальныя паслугі, устаноўленых у адпаведнасці з заканадаўчымі актамі.

Акрамя таго, Палажэннем вызначана адказнасць за несвоечасовае і (або) няпоўнае ўнясенне платы за жыллёва-камунальныя паслугі і платы за карыстанне жылым памяшканнем. У прыватнасці, плацельшчыкі жыллёва-камунальных паслуг, несвоечасова і (або) не ў поўным аб'ёме якія ўнеслі плату за жыллёва-камунальныя паслугі, выплачваюць пенi ў памеры 0,3 працэнта ад нявыплачанай ва ўстаноўлены тэрмін сумы гэтых плацяжоў за кожны дзень пратэрміноўкі. 

Наймальнікі жылых памяшканняў дзяржаўнага жыллёвага фонду,  якія несвоечасова і (або) не ў поўным аб'ёме ўнеслі плату за карыстанне жылым памяшканнем, выплачваюць пенi ў памеры 0,3 працэнта ад ня выплачанай ва ўстаноўлены тэрмін сумы гэтых плацяжоў за кожны дзень пратэрміноўкі.

Налічэнне і спагнанне названых пеняў вырабляюцца арганізацыямі, якія ажыццяўляюць эксплуатацыю жыллёвага фонду і (або) якія прадстаўляюць жыллёва-камунальныя паслугі, іншымі арганізацыямі, якія ажыццяўляюць налічэнне платы за жыллёва-камунальныя паслугі і платы за карыстанне жылым памяшканнем.

Пастанова ўступае ў сілу пасля яго афіцыйнага апублікавання (2014/06/26).В Республике Беларусь определен порядок расчетов и внесения платы за жилищно-коммунальные услуги и платы за пользование жилыми помещениями государственного жилищного фонда

Такое решение содержится в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 12 июня 2014 г. № 571, которым утверждено Положение о порядке расчетов и внесения платы за жилищно-коммунальные услуги и платы за пользование жилыми помещениями государственного жилищного фонда.
В частности, Положением установлено, что плата за жилищно-коммунальные услуги и плата за пользование жилым помещением вносятся за каждый истекший месяц не позднее 25-го числа следующего за ним месяца на основании платежного документа по форме, установленной Министерством жилищно-коммунального хозяйства. Данный платежный документ представляется плательщику жилищно-коммунальных услуг на бумажном носителе и (или) в электронном виде не позднее 15-го числа организациями, осуществляющими эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющими жилищно-коммунальные услуги, другими организациями, осуществляющими начисление платы за жилищно-коммунальные услуги и платы за пользование жилым помещением, или в соответствии с договорами на поставку электроэнергии и газа.
Плата за основные жилищно-коммунальные услуги включает в себя плату за:
  • техническое обслуживание;
  • текущий ремонт;
  • капитальный ремонт;
  • коммунальные услуги (горячее и холодное водоснабжение, водоотведение (канализацию), газо-, электро- и теплоснабжение, пользование лифтом, вывоз, обезвреживание и переработку твердых коммунальных отходов).
Плата за дополнительные жилищно-коммунальные услуги включает в себя плату за жилищно-коммунальные услуги, предоставляемые дополнительно к основным жилищно-коммунальным услугам в соответствии с договорами на оказание дополнительных жилищно-коммунальных услуг.
Согласно Положению льготы по плате за жилищно-коммунальные услуги (техническое обслуживание, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение (канализацию), газо-, электро- и теплоснабжение, вывоз, обезвреживание и переработку твердых коммунальных отходов, пользование лифтом) и плате за пользование жилым помещением плательщикам жилищно-коммунальных услуг и (или) иным гражданам, зарегистрированным по месту жительства в жилом помещении плательщика жилищно-коммунальных услуг, имеющим право на льготы по таким платам, предоставляются в соответствии со статьей 16 Закона Республики Беларусь от 14 июня 2007 года «О государственных социальных льготах, правах и гарантиях для отдельных категорий граждан».
Установлено, что плата за коммунальные услуги исчисляется исходя из фактического потребления этих услуг в натуральном выражении на основании данных приборов индивидуального или группового учета, а при их отсутствии – на основании норм (нормативов) потребления, установленных местными исполнительными и распорядительными органами, а также тарифов на коммунальные услуги, установленных в соответствии с законодательными актами.
Кроме того, Положением определена ответственность за несвоевременное и (или) неполное внесение платы за жилищно-коммунальные услуги и платы за пользование жилым помещением. В частности, плательщики жилищно-коммунальных услуг, несвоевременно и (или) не в полном объеме внесшие плату за жилищно-коммунальные услуги, уплачивают пени в размере 0,3 процента от неуплаченной в установленный срок суммы этих платежей за каждый день просрочки.
Наниматели жилых помещений государственного жилищного фонда, несвоевременно и (или) не в полном объеме внесшие плату за пользование жилым помещением, уплачивают пени в размере 0,3 процента от не уплаченной в установленный срок суммы этих платежей за каждый день просрочки.
Начисление и взимание указанных пеней производятся организациями, осуществляющими эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющими жилищно-коммунальные услуги, другими организациями, осуществляющими начисление платы за жилищно-коммунальные услуги и платы за пользование жилым помещением.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования.