пятница, 18 апреля 2014 г.

Новыя санітарныя нормы ў будаўніцтве / Новые санитарные нормы в строительстве / New health standards in constructionNew health standards in construction have been approved. 

They  include: 
- Planning requirements for settlements; 
- Requirements for choosing of place of  land sites; 
- Requirements for the design of objects; 
-  Requirements for the design documentation and its harmonization; 
- Requirements for construction (construction), capital repairs, reconstruction, restoration, improvement of construction projects,  construction works; 
- Requirements for acceptance in operation of construction projects.


На падставе артыкула 13 Закона Рэспублікі Беларусь ад 7 студзеня 2012
«Аб санітарна - эпідэміялагічным дабрабыце насельніцтва», абзаца другогападпункта 8.32 пункта 8 Палажэння аб Міністэрстве аховы здароўя Рэспублікі Беларусь, зацверджанага пастановай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 28 кастрычніка 2011 г. № 1446 «Аб некаторых пытаннях Міністэрства аховы здароўя і мерах па рэалізацыі Указа Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 11 жніўня 2011 г. № 360" , Міністэрства аховы здароўя Рэспублікі Беларусь пастанавіла зацвердзіць Санітарныя нормы і правілы «Патрабаванні да праектавання, будаўніцтву , капітальнага рамонту, рэканструкцыі ,
добраўпарадкаванні аб'ектаў будаўніцтва , ўводу аб'ектаў у эксплуатацыю і правядзенні будаўнічых работ ».

Тэхнічнымі нарматыўнымі прававымі актамі, якія змяшчаюць абавязковыя да выканання патрабавання, могуць быць устаноўлены iншыя патрабаваннi, якія не павінны супярэчыць названым Санітарным нормам і правілам.

Дзеянне дадзеных Санітарных норм і правіл не распаўсюджваецца на аб'екты,
якія з'яўляюцца крыніцамі іанізуючых выпраменьванняў, на будаўніцтва аднакватэрных, блакіраваных жылых дамоў, будынкаў і збудаванняў пры іх, садовыя домікі, гаспадарчыя будынкі і збудаванні, неабходныя для вядзення калектыўнага садаводства на зямельных участках, прадастаўленых членам садаводчага таварыства ў гэтых мэтах, асабістай падсобнай гаспадаркі, дачнага і гаражнага будаўніцтва, што ажыццяўляецца грамадзянамі.
Дадзеныя Санітарныя нормы прадугледжваюць:

- Патрабаванні да планіроўцы населеных месцаў;
- Патрабаванні выбару месцаў размяшчэння зямельных участкаў;
- Патрабаванні да праектавання аб'ектаў;
- Патрабаванні распрацоўцы праектнай дакументацыі і яе ўзгаднення;
- Патрабаванні да будаўніцтва (ўзвядзенню), капітальнаму рамонту, рэканструкцыі, рэстаўрацыі, добраўпарадкаванні аб'ектаў будаўніцтва,  правядзенню будаўнічых работ;
- Патрабаванні прыёмцы ў эксплуатацыю аб'ектаў будаўніцтва.

Патрабаванні дадзеных Санітарных норм і правілаў абавязковыя для выканання
заказчыкамі, распрацоўшчыкамі праектнай дакументацыі, заказчыкамі і забудоўшчыкамі ў будаўнічай дзейнасці пры праектаванні і будаўніцтве новых аб'ектаў, рэканструкцыі дзеючых аб'ектаў, за выключэннем аб'ектаў, праектаванне, рэканструкцыя і будаўніцтва якіх ажыццёўлены да ўступлення ў сілу дадзеных  Санітарных нормаў і правілаў, зацвярджэння праектнай дакументацыі ў парадку, устаноўленым заканадаўствам Рэспублікі Беларусь .
На основании статьи 13 Закона Республики Беларусь от 7 января 2012 года
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», абзаца второго
подпункта 8.32 пункта 8 Положения о Министерстве здравоохранения Республики
Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 октября 2011 г. № 1446 «О некоторых вопросах Министерства здравоохранения и мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 11 августа 2011 г. № 360», Министерство здравоохранения Республики Беларусь постановило утвердить  Санитарные нормы и правила «Требования
к проектированию, строительству, капитальному ремонту, реконструкции,
благоустройству объектов строительства, вводу объектов в эксплуатацию и проведению строительных работ».

Техническими нормативными правовыми актами, содержащими обязательные
к исполнению требования, могут быть установлены иные требования, которые не должны противоречить указанным  Санитарным нормам и правилам.

 Действие данных Санитарных норм и правил не распространяется на объекты,
являющиеся источниками ионизирующих излучений, на строительство одноквартирных, блокированных жилых домов, строений и сооружений при них, садовые домики, хозяйственные строения и сооружения, необходимые для ведения коллективного садоводства на земельных участках, предоставленных членам садоводческого товарищества в этих целях, личного подсобного хозяйства, дачного и гаражного строительства, осуществляемого гражданами.

Данные Санитарные нормы предусматривают:

- требования к планировке населенных мест;
- требования  выбору мест размещения земельных участков;
- требования к проектированию объектов;
- требования  разработке проектной документации и ее согласования;
- требования к строительству (возведению), капитальному ремонту,реконструкции, реставрации, благоустройству объектов строительства,  проведению строительных работ;
- требования  приемке в эксплуатацию объектов строительства.


Требования данных Санитарных норм и правил обязательны для соблюдения заказчиками, разработчиками проектной документации, заказчиками и застройщиками в строительной деятельности при проектировании и строительстве новых объектов, реконструкции действующих объектов, за исключением объектов, проектирование, реконструкция и строительство которых осуществлены до вступления в силу данных Санитарных норм и правил, утверждения проектной документации в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.