вторник, 15 апреля 2014 г.

Новае ў страхаванні / Новое в страховании / Сhanges in insurance


Кіраўнік дзяржавы Аляксандр Лукашэнка 14 красавіка падпісаў Указ № 165 "Аб унясенні змяненняў і дапаўненняў ва ўказы Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па пытаннях страхавой дзейнасці».


Глава государства Александр Лукашенко 14 апреля подписал Указ № 165 «О внесении изменений и дополнений в указы Президента Республики Беларусь по вопросам страховой деятельности».

President Alexander Lukashenko signed a decree on April 14 № 165 "On Amendments and Additions to the decrees of the President of the Republic of Belarus on insurance activities."Прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь ажыццёўлена комплексная карэкціроўка заканадаўства аб страхаванні

Кіраўнік дзяржавы Аляксандр Лукашэнка 14 красавіка падпісаў Указ № 165 "Аб унясенні змяненняў і дапаўненняў ва ўказы Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па пытаннях страхавой дзейнасці».

Дакументам ажыццяўляецца комплексная карэкціроўка заканадаўства аб страхаванні ў мэтах павышэння эфектыўнасці дзяржаўнага рэгулявання страхавой дзейнасці , канкурэнтаздольнасці і ўстойлівасці страхавога рынку Беларусі.

Указам прадугледжаны меры , накіраваныя на рост ўзроўню капіталізацыі страхоўшчыкаў і павышэнне іх фінансавай устойлівасці , узмацненне абароны інтарэсаў страхавальнікаў , удасканаленне парадку і ўмоў правядзення відаў абавязковага страхавання.

У прыватнасці , для забеспячэння фінансавай кампенсацыі нанесенай грамадзянам і арганізацыям шкоды пры ўзнікненні надзвычайнай сітуацыі на патэнцыйна небяспечных аб'ектах і пры перавозцы небяспечных грузаў прадугледжваецца ўвядзенне двух новых відаў абавязковага страхавання : грамадзянскай адказнасці юрыдычных асоб і індывідуальных прадпрымальнікаў за шкоду , прычыненую дзейнасцю , звязанай з эксплуатацыяй асобных аб'ектаў , і грамадзянскай адказнасці перавозчыка пры перавозцы небяспечных грузаў.

У інтарэсах страхавальнікаў па дагаворах абавязковага страхавання грамадзянскай адказнасці ўладальнікаў транспартных сродкаў Указам павялічаны памер страхавой выплаты пры афармленні дарожна -транспартнага здарэння без выкліку супрацоўнікаў ДАІ з 200 да 400 еўра , зняты абмежаванні па агульным памеры страхавой кампенсацыі некалькім пацярпелым па адным страхавым выпадку .

Па дагаворах абавязковага страхавання грамадзянскай адказнасці перавозчыка перад пасажырамі павялічаны памер страхавой сумы па кампенсацыі шкоды , прычыненай жыццю або здароўю пацярпелага , з 3 тыс. да 5 тыс. еўра , па абавязковаму страхаванню будынкаў , якія належаць грамадзянам , паніжаны страхавой тарыф з 0,15 да 0 , 14 адсоткі .

Таксама Указам у рамках ажыццяўлення абавязковага медыцынскага страхавання замежных грамадзян і асоб без грамадзянства , якія часова знаходзяцца або часова пражываюць на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь , гэтым катэгорыям грамадзян прадастаўлена права выкарыстоўваць страхавы поліс замежных страхавых арганізацый без заключэння дадатковага дагавора абавязковага медыцынскага страхавання з беларускім страхоўшчыкам.

Указам урэгуляваныя і іншыя пытанні па відах абавязковага страхавання.

Для ўзмацнення абароны інтарэсаў страхавальнікаў ( застрахаваных асоб) , павышэння прывабнасці відаў добраахвотнага страхавання жыцця ў Указе замацавана патрабаванне для страхавых арганізацый , якія ажыццяўляюць страхаванне жыцця , накіроўваць на павелічэнне назапашванняў грамадзян не менш за 50 % прыбытку ад інвесціравання сродкаў страхавых рэзерваў.

Акрамя таго , страхавыя арганізацыі з замежнымі інвестыцыямі атрымалі права заключаць дагаворы добраахвотнага страхавання жыцця з грамадзянамі Рэспублікі Беларусь .

У мэтах развіцця добраахвотнага медыцынскага страхавання Указ прадастаўляе права арганізацыям- страхавальнікам ўключаць у затраты страхавыя ўзносы па добраахвотным страхаванні медыцынскіх расходаў па-за залежнасці ад формы ўласнасці страхавой арганізацыі, з якой заключаны дагавор страхавання , і арганізацыі аховы здароўя , якая аказвае медыцынскую дапамогу застрахаваным асобам.

Змены , прадугледжаныя Указам , ўлічваюць будучую гарманізацыю заканадаўстваў удзельнікаў агульнага фінансавага рынку Еўразійскай эканамічнай саюза.

Президентом Республики Беларусь осуществлена комплексная корректировка законодательства о страховании


Глава государства Александр Лукашенко 14 апреля подписал Указ № 165 «О внесении изменений и дополнений в указы Президента Республики Беларусь по вопросам страховой деятельности».


Документом осуществляется комплексная корректировка законодательства о страховании в целях повышения эффективности государственного регулирования страховой деятельности, конкурентоспособности и устойчивости страхового рынка Беларуси.

Указом предусмотрены меры, направленные на рост уровня капитализации страховщиков и повышение их финансовой устойчивости, усиление защиты интересов страхователей, совершенствование порядка и условий проведения видов обязательного страхования.

В частности, для обеспечения финансовой компенсации причиненного гражданам и организациям вреда при возникновении чрезвычайной ситуации на потенциально опасных объектах и при перевозке опасных грузов предусматривается введение двух новых видов обязательного страхования: гражданской ответственности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за вред, причиненный деятельностью, связанной с эксплуатацией отдельных объектов, и гражданской ответственности перевозчика при перевозке опасных грузов.

В интересах страхователей по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств Указом увеличен размер страховой выплаты при оформлении дорожно-транспортного происшествия без вызова сотрудников ГАИ с 200 до 400 евро, сняты ограничения по общему размеру страхового возмещения нескольким потерпевшим по одному страховому случаю.

По договорам обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика перед пассажирами увеличен размер страховой суммы по возмещению вреда, причиненного жизни или здоровью потерпевшего, с 3 тыс. до 5 тыс. евро, по обязательному страхованию строений, принадлежащих гражданам, снижен страховой тариф с 0,15 до 0,14 процента.

Также Указом в рамках осуществления обязательного медицинского страхования иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих или временно проживающих на территории Республики Беларусь, этим категориям граждан предоставлено право использовать страховой полис иностранных страховых организаций без заключения дополнительного договора обязательного медицинского страхования с белорусским страховщиком.

Указом урегулированы и другие вопросы по видам обязательного страхования.

Для усиления защиты интересов страхователей (застрахованных лиц), повышения привлекательности видов добровольного страхования жизни в Указе закреплено требование для страховых организаций, осуществляющих страхование жизни, направлять на увеличение накоплений граждан не менее 50 % прибыли от инвестирования средств страховых резервов.

Кроме того, страховые организации с иностранными инвестициями получили право заключать договоры добровольного страхования жизни с гражданами Республики Беларусь.

В целях развития добровольного медицинского страхования Указ предоставляет право организациям-страхователям включать в затраты страховые взносы по добровольному страхованию медицинских расходов вне зависимости от формы собственности страховой организации, с которой заключен договор страхования, и организации здравоохранения, оказывающей медицинскую помощь застрахованным лицам.

Изменения, предусмотренные Указом, учитывают предстоящую гармонизацию законодательств участников общего финансового рынка Евразийского экономического союза.

http://www.pravo.by/main.aspx?guid=146703