четверг, 17 апреля 2014 г.

Расследаванне і ўлік няшчасных выпадкаў на вытворчасці і прафесійных захворванняў / Расследование и учет несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний

У выпадку ліквідацыі, у тым ліку ў сувязі з эканамічнай безгрунтоўнасцю (банкруцтвам), наймальніка, страхавальніка, арганізацыі расследаванне няшчасных выпадкаў, указаных у... , праводзіцца па заяве пацярпелага або асобы, якая прадстаўляе яго інтарэсы, дзяржаўны інспектар працы з удзелам прадстаўнікоў страхоўшчыка і пацярпелага або асобы, якая прадстаўляе яго інтарэсы ( па іх патрабаванню) . Па выніках расследавання дзяржаўным інспектарам працы складаецца заключэнне і адпаведны гэтага заключэння акт формы Н -1 , формы Н- 1АС або формы НП, што зацвярджаецца галоўным дзяржаўным інспектарам працы вобласці (г. Мінска) .


Пытанні, звязаныя з адмовай наймальніка, страхавальніка, арганізацыі ў складанні актаў формы Н -1 , формы Н- 1АС або формы НП (уключая непрызнанне факту няшчаснага выпадку, адмова ў правядзенні яго расследавання) або нязгодай пацярпелага альбо асобы, якая прадстаўляе яго інтарэсы, асобы, які дапусціў парушэнні актаў заканадаўства аб працы і аб ахове працы, тэхнічных нарматыўных прававых актаў, лакальных нарматыўных прававых актаў, якія прывялі да няшчаснага выпадку , страхоўшчыка з утрыманнем названага акту, разглядаюцца па іх заяве непасрэдна ў судзе.


Аналіз прафесійнага захворвання праводзіцца на падставе карт ўліку прафесійных захворванняў, якія складаюцца тэрытарыяльнымі цэнтрамі гігіены і эпідэміялогіі па выніках расследавання ўпершыню устаноўленых прафесійных захворванняў.


Паказаныя і іншыя становішча ўнесены ў Правілы расследавання і ўліку няшчасных выпадкаў на вытворчасці і прафесійных захворванняў, зацверджаныя пастановай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 15 студзеня 2004 г № 30 « Аб расследаванні і ўліку няшчасных выпадкаў на вытворчасці і прафесійных захворванняў".

Яны ўступяць у сілу 17 мая.
В случае ликвидации, в том числе в связи с экономической несостоятельностью
(банкротством), нанимателя, страхователя, организации расследование несчастных случаев, указанных в ..., проводится по заявлению потерпевшего или лица, представляющего его интересы, государственным инспектором труда с участием представителей страховщика и потерпевшего или лица, представляющего его интересы (по их требованию). По результатам расследования государственным инспектором труда составляется заключение и соответствующий этому заключению акт формы Н-1, формы Н-1АС или формы НП, утверждаемый главным государственным инспектором труда области (г. Минска).

Вопросы, связанные с отказом нанимателя, страхователя, организации  в составлении актов формы Н-1, формы Н-1АС или формы НП (включая непризнание факта несчастного случая, отказ в проведении его расследования) или несогласием потерпевшего либо лица, представляющего его интересы, лица, допустившего нарушения актов законодательства о труде и об охране труда, технических нормативных правовых актов, локальных нормативных правовых актов, приведшие к несчастному случаю, страховщика с содержанием указанного акта, рассматриваются по их заявлению непосредственно в суде.

Анализ профессиональной заболеваемости проводится на основании карт учета
профессиональных заболеваний, составляемых территориальными центрами гигиены и эпидемиологии по результатам расследования впервые установленных профессиональных заболеваний.

Указанные и иные положения внесены  в Правила расследования и учета несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, утвержденные постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15 января 2004 г. № 30 «О расследовании и учете несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний».

Они вступят в силу 17 мая.