понедельник, 28 апреля 2014 г.

Ацэнка маёмасці ў выканаўчым вытворчасці / Оценка имущества в исполнительном производствеУстаноўлена, што для ацэнкі маёмасці, у дачыненні да якога ў акце вопісу і арышту маёмасці прастаўлены папярэдні кошт, судовы выканаўца прыцягвае юрыдычную асобу або індывідуальнага прадпрымальніка, якія ажыццяўляюць ва ўстаноўленым заканадаўствам Рэспублікі Беларусь парадку ацэначную дзейнасць. 

У выпадку рэалізацыі маёмасці з таргоў адзнака такога маёмасці для вызначэння яго пачатковай цаны праводзіцца арганізацыямі, якія ў адпаведнасці з заканадаўчымі актамі маюць права на ажыццяўленне незалежнай ацэнкі дзяржаўнай маёмасці.

Для оценки имущества, в отношении которого в акте описи и ареста имущества проставлена предварительная стоимость, судебный исполнитель привлекает юридическое лицо или индивидуального предпринимателя, осуществляющих в установленном законодательством Республики Беларусь порядке оценочную деятельность. 

В случае реализации имущества с торгов оценка такого имущества для определения его начальной цены производится организациями, которые в соответствии с законодательными актами имеют право на осуществление независимой оценки государственного имущества.