среда, 23 апреля 2014 г.

Праектныя працы, аўтарскі нагляд / Проектные работы, авторский надзор / Design work, supervisionВызначаны парадак заключэння і выканання дагавораў падраду на выкананне праектных і пошукавых работ і (або) вядзенне аўтарскага нагляду за будаўніцтвам

Такое рашэнне змяшчаецца ў пастанове Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 1 красавіка 2014 г № 297, якім зацверджаны Правілы заключэння і выканання дагавораў падраду на выкананне праектных і пошукавых работ і (або) вядзенне аўтарскага нагляду за будаўніцтвам.

У адпаведнасці з Правіламі дагавор падраду на выкананне праектных і пошукавых работ і (або) вядзенне аўтарскага нагляду за будаўніцтвам з'яўляецца асноўным дакументам, які рэгулюе ўзаемаадносіны заказчыка і падрадчыка пры распрацоўцы прадпраектнай (перадінвестыцыйнай), праектнай дакументацыі і (або) выкананні пошукавых работ, і (або ) ажыццяўленні аўтарскага нагляду за будаўніцтвам.

Правіламі ўстаноўлена, што ўмовы дагавора фармуюцца:

- ў адпаведнасці з умовамі і вынікам правядзення працэдуры закупак пры будаўніцтве ва ўстаноўленым заканадаўствам парадку ў выпадку, калі правядзенне такой працэдуры з'яўляецца абавязковым; 

- па пагадненні бакоў пры адсутнасцi падстаў для правядзення працэдуры закупак пры будаўніцтве.

Умовы дагавора на вядзенне аўтарскага нагляду за будаўніцтвам фармуюцца пасля зацвярджэння праектнай дакументацыі.

Акрамя таго, Правіламі вызначаны істотныя ўмовы дагавора, правы і абавязкі бакоў пры выкананні дагавора, тэрміны выканання работ па дамове, парадак разлікаў за вынікі працы, парадак здачы і прыёмкі выкананых работ, парадак унясення змяненняў у дагавор і яго скасавання, адказнасць заказчыка і падрадчыка пры невыкананні дагавора.

У адпаведнасці з пастановай Міністэрства архітэктуры і будаўніцтва Рэспублікі Беларусь упаўнаважана даваць тлумачэнні па пытаннях прымянення Правіл. 

Пастанова ўступіла ў сілу 1 красавіка 2014 г.

Определен порядок заключения и исполнения договоров подряда на выполнение проектных и изыскательских работ и (или) ведение авторского надзора за строительством

Такое решение содержится в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 1 апреля 2014 г. № 297, которым утверждены Правила заключения и исполнения договоров подряда на выполнение проектных и изыскательских работ и (или) ведение авторского надзора за строительством.
В соответствии с Правилами договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ и (или) ведение авторского надзора за строительством является основным документом, регулирующим взаимоотношения заказчика и подрядчика при разработке предпроектной (предынвестиционной), проектной документации и (или) выполнении изыскательских работ, и (или) осуществлении авторского надзора за строительством.
Правилами установлено, что условия договора формируются:
  • в соответствии с условиями и результатом проведения процедуры закупок при строительстве в установленном законодательством порядке в случае, если проведение такой процедуры является обязательным;
  • по соглашению сторон при отсутствии оснований для проведения процедуры закупок при строительстве.
Условия договора на ведение авторского надзора за строительством формируются после утверждения проектной документации.
Кроме того, Правилами определены существенные условия договора, права и обязанности сторон при исполнении договора, сроки выполнения работ по договору, порядок расчетов за результаты работы, порядок сдачи и приемки выполненных работ, порядок внесения изменений в договор и его расторжения, ответственность заказчика и подрядчика при неисполнении договора.
В соответствии с постановлением Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь уполномочено давать разъяснения по вопросам применения Правил.
Постановление вступило в силу 1 апреля 2014 г.

По информации Национального центра правовой информации Республики Беларусь
При использовании материала ссылка на Национальный центр правовой информации Республики Беларусь обязательна!