понедельник, 21 апреля 2014 г.

Формы справаздач па крэдытнай гісторыі / Формы отчетов по кредитной истории
Нацыянальны банк у галіне ажыццяўлення дзейнасці, звязанай з фарміраваннем крэдытных гісторый і прадастаўленнем крэдытных справаздач прадастаўляе крэдытныя справаздачы карыстальнікам крэдытных гісторый, суб'ектам крэдытных гісторый і іншым асобам, якія маюць права на атрыманне названай інфармацыі ў адпаведнасці з заканадаўствам. 

У гэтай сувязі Праўленне Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь пастанавіла зацвердзіць формы крэдытных справаздач, якія прадстаўляюцца Нацыянальным банкам. 

Дадзеныя справаздачы прадастаўляюцца карыстальнікам крэдытных гісторый, суб'ектам крэдытных гісторый.

Карыстальнік крэдытнай гісторыі - фізічная або юрыдычная асоба, замежная арганізацыя, якая не з'яўляецца юрыдычнай асобай па замежным праве, а таксама дзяржаўныя органы Рэспублікі Беларусь (далей - дзяржаўныя органы ) і іншыя асобы, якія не валодаюць у адпаведнасці з заканадаўчымі актамі правам атрымання звестак, якія складаюць банкаўскую таямніцу, якія атрымалі пісьмовую згоду суб'екта крэдытнай гісторыі на прадастаўленне Нацыянальным банкам яго крэдытнага справаздачы і звярнуліся ў Нацыянальны банк з запытам на атрыманне крэдытнага справаздачы дадзенага суб'екта крэдытнай гісторыі. 

Суб'ект крэдытнай гісторыі - фізічная асоба, у тым ліку індывідуальны прадпрымальнік, а таксама якія не з'яўляюцца банкам юрыдычная асоба Рэспублікі Беларусь або замежная юрыдычная асоба, замежная арганізацыя, якая не з'яўляецца юрыдычнай асобай па замежным праве, якія заключаюць (заключылі) з банкам, Нацыянальным банкам крэдытную здзелку і ў дачыненні да якіх фармуецца крэдытная гісторыя. 


Национальный банк в области осуществления деятельности, связанной с формированием кредитных историй и предоставлением кредитных отчетов предоставляет кредитные отчеты пользователям кредитных историй, субъектам кредитных историй и другим лицам, имеющим право на получение указанной информации в соответствии с законодательством
В этой связи Правление Национального банка Республики Беларусь постановило утвердить формы кредитных отчетов, предоставляемых Национальным банком.

Данные отчеты предоставляются пользователям кредитных историй, субъектам кредитных историй.

Пользователь кредитной истории – физическое или юридическое лицо, иностранная организация, не являющаяся юридическим лицом по иностранному праву, а также государственные органы Республики Беларусь (далее – государственные органы) и иные лица, не обладающие в соответствии с законодательными актами правом получения сведений, составляющих банковскую тайну, которые получили письменное согласие субъекта кредитной истории на предоставление Национальным банком его кредитного отчета и обратились в Национальный банк с запросом на получение кредитного отчета данного субъекта кредитной истории.

Субъект кредитной истории – физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, а также не являющиеся банком юридическое лицо Республики Беларусь или иностранное юридическое лицо, иностранная организация, не являющаяся юридическим лицом по иностранному праву, которые заключают (заключили) с банком, Национальным банком кредитную сделку и в отношении которых формируется кредитная история