четверг, 24 апреля 2014 г.

Хто складае пратаколы пры парушэнні патрабаванняў па ацэнцы кошту аб'ектаў грамадзянскіх правоў / Кто составляет протоколы при нарушении требований по оценке стоимости объектов гражданских правПаўнамоцтвамі на складанне пратаколаў аб адміністрацыйных правапарушэннях, прадугледжаных артыкулам 12.41 Кодэкса Рэспублікі Беларусь аб адміністрацыйных правапарушэннях надзелены намеснікі Старшыні Дзяржаўнага камітэта па навуцы і тэхналогіях Рэспублікі Беларусь. 

Артыкул 12.41 прадугледжвае парушэнне патрабаванняў па ацэнцы кошту аб'ектаў грамадзянскіх прав.Предусматривает, што ажыццяўленне дзейнасці па ацэнцы кошту аб'ектаў грамадзянскіх правоў з парушэннем патрабаванняў, прадугледжаных заканадаўчымі актамі аб ацэначнай дзейнасці, - цягне папярэджанне або накладанне штрафу ў памеры да трыццаці базавых велічынь. Тое ж дзеянне, здзейсненае службовай асобай юрыдычнай асобы, - цягне папярэджанне або накладанне штрафу ў памеры да ста базавых велічынь.

Полномочиями на составление протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 12.41 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях наделены заместители Председателя Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь.

Статья 12.41 предусматривает  нарушение требований по оценке стоимости объектов гражданских прав. Предусматривает,что осуществление деятельности по оценке стоимости объектов гражданских прав с нарушением требований, предусмотренных законодательными актами об оценочной деятельности, –влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до тридцати базовых величин. То же деяние, совершенное должностным лицом юридического лица, – влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до ста базовых величин.