понедельник, 28 апреля 2014 г.

Рэклама культурна-відовішчнага мерапрыемства / Реклама культурно-зрелищного мероприятияВыкладзен ў новай рэдакцыі артыкул 21 (1) Закона Рэспублікі Беларусь ад 10 мая 2007 года «Аб рэкламе».

Тэкст яго наступны.

1. Арганізатар культурна-відовішчнага мерапрыемства і іншыя асобы не маюць права абвяшчаць у сродках масавай інфармацыі праграму культурна-відовішчнага мерапрыемствы і  распаўсюджваць рэкламныя матэрыялы па яго правядзенню да атрымання арганізатарам культурна-відовішчнага мерапрыемства пасведчання на права арганізацыі і правядзення культурна-відовішчнага мерапрыемства на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь у выпадках, калі атрыманне такога пасведчання з'яўляецца абавязковым.

2. У рэкламе культурна-відовішчнага мерапрыемства павінны быць указаны:

- звесткi аб арганiзатару культурна-вiдовiшчнага мерапрыемства (найменне і месцазнаходжанне юрыдычнай асобы Рэспублікі Беларусь, замежнай і міжнароднай арганізацыі, у тым ліку не з'яўляецца юрыдычнай асобай, прозвішча, уласнае імя, імя па бацьку (пры яго наяўнасці) індывідуальнага прадпрымальніка, зарэгістраванага ў Рэспубліцы Беларусь, замежнага грамадзяніна, асобы без грамадзянства) і яго кантактныя тэлефоны;

- звесткі аб пасведчанні на права арганізацыі і правядзення культурна-відовішчнага мерапрыемства на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь (рэгістрацыйны нумар, дата прыняцця рашэння аб выдачы, назва органа, які яго выдаў) у выпадках, калі атрыманне такога пасведчання з'яўляецца абавязковым (за выключэннем рэкламы на радыё і вонкавай рэкламы );

- інфармацыя пра спецыфіку культурна-вiдовiшчнага мерапрыемства (наяўнасць або адсутнасць фанаграмы). 

Изложена в новой редакции статья Статью 21 (1) Закона Республики Беларусь от 10 мая 2007 года «О рекламе».

Текст ее следующий.

1. Организатор культурно-зрелищного мероприятия и иные лица не вправе объявлять в средствах массовой информации программу культурно-зрелищного  мероприятия и распространять рекламные материалы по его проведению до получения организатором культурно-зрелищного мероприятия удостоверения на право организации и проведения культурно-зрелищного мероприятия на территории Республики Беларусь в случаях, когда получение такого удостоверения является обязательным.

2. В рекламе культурно-зрелищного мероприятия должны быть указаны: 
- сведения об организаторе культурно-зрелищного мероприятия (наименование и местонахождение юридического лица Республики Беларусь, иностранной и международной организации, в том числе не являющейся юридическим лицом, фамилия, собственное имя, отчество (при его наличии) индивидуального предпринимателя, зарегистрированного в Республике Беларусь, иностранного гражданина, лица без гражданства) и его контактные телефоны; 

- сведения об удостоверении на право организации и проведения культурно-зрелищного мероприятия на территории Республики Беларусь (регистрационный номер, дата принятия решения о выдаче, наименование органа, его выдавшего) в случаях, когда получение такого удостоверения является обязательным (за исключением рекламы на радио и наружной рекламы); 

- информация о специфике культурно-зрелищного мероприятия (наличие или отсутствие фонограммы).